[maraton] Skandia Maraton Lang Team - Warszawa
Dodane przez thomson dnia 29 kwiecie 2014 07:28:15
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego rozpocz±³ ¶ciganie na najwy¿szym poziomie podczas Skandia Maraton Lang Team w Warszawie.
Pierwszy wy¶cig tegorocznego cyklu Skandia Maraton Lang Team odby³ siê 26 kwietnia. Miasteczko zawodów zosta³o zlokalizowane praktycznie w centrum miasta na warszawskiej Agrykoli. GKKG by³ reprezentowany przez: Paulinê Cabanek, Dariusza £ukasiewicza, Daniela Curula oraz Tomasza Wachowiaka... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego rozpocz±³ ¶ciganie na najwy¿szym poziomie podczas Skandia Maraton Lang Team w Warszawie.
Pierwszy wy¶cig tegorocznego cyklu Skandia Maraton Lang Team odby³ siê 26 kwietnia. Miasteczko zawodów zosta³o zlokalizowane praktycznie w centrum miasta na warszawskiej Agrykoli. GKKG by³ reprezentowany przez: Paulinê Cabanek, Dariusza £ukasiewicza, Daniela Curula oraz Tomasza Wachowiaka.


Do Warszawy przyjechali¶my ju¿ w pi±tek, nape³nieni ¶wietnym humorem, który by³ potêgowany piêkn± pogod± utrzymuj±c± siê od kilku dni. Nastêpnego dnia mia³o przecie¿ odbyæ siê ¶wiêto dla wszystkich fanów kolarstwa ze stolicy. Spodziewali¶my siê bardzo szybkiego wy¶cigu, poniewa¿ trasa w Warszawie nie nale¿y do trudnych technicznie, a tak¿e nie znajdziemy na niej zbyt du¿ej ilo¶ci podjazdów. W roku 2013 ¶rednia prêdko¶æ zwyciêzców zdecydowanie przekracza³a 35km/h.

W dniu wy¶cigu pogoda zaskoczy³a wszystkich, organizatorów oraz uczestników. Z nieba pada³ intensywny deszcz, a termometry nie chcia³y pokazaæ wiêcej ni¿ 10 stopni. Nie zniechêci³o to nikogo do startu, oznacza³o jedynie dodatkowe atrakcje. Na starcie stanê³o prawie 800 uczestników z ca³ego kraju i zagranicy.

Miasteczko zawodów zosta³o piêknie wkomponowane w tereny Warszawskich £azienek, wszystko zosta³o dopiête na ostatni guzik, zaczynaj±c od kompletnego zabezpieczenia startu i mety, koñcz±c na ¶wietnie wspó³pracuj±cej obs³udze oraz wsparciu s³u¿b miejskich.
¦cigali¶my siê na 3 dystansach. Na najd³u¿szym z nich Grand Fondo (81km) wystartowa³ Tomasz Wachowiak, na dystansie Medio (60km) zadebiutowa³ prezes GKKG Dariusz £ukasiewicz, natomiast na Mini (38km) wystartowa³a Paulina Cabanek, oraz Daniel Curul. Na dystansie Grand Fondo rozgrywany jest Puchar Polski w maratonach MTB, co pozwala siê zmierzyæ z najlepszymi zawodnikami uprawiaj±cymi kolarstwo górskie w Polsce. Takimi jak Andrzej Kaiser, Aleksander Doro¿a³a, Bogdan Czarnota, Patryk Piasecki (olimpijczyk z Pekinu).

Warunki na trasie by³y bardzo trudne, wszechobecna woda i b³oto skutecznie utrudnia³o nam jazdê, okulary parowa³y, a jad±c w grupie niemo¿liwe do dostrze¿enia by³y nierówno¶ci terenu, dziury, ka³u¿e. O upadek nie by³o trudno, o czym niestety przekona³ siê Tomek, który po upadku straci³ mo¿liwo¶æ walki o czo³owe pozycje. Na szczê¶cie pozosta³a trójka poradzi³a sobie z warunkami wy¶mienicie i koñcz±c wy¶cig bez kontuzji, co poskutkowa³o naprawdê dobrymi wynikami, które mo¿emy zobaczyæ w poni¿szej tabeli.

NASZE WYNIKI
Dystans Mini:
Paulina Cabanek - 11. K2
Daniel Curul - 27. M3
Dystans Medio:
Dariusz £ukasiewicz - 20. M5
Dystans Grand Fondo:
Tomasz Wachowiak - 14. M2

Zdjêcia: GALERIAtekst: Tomasz Wachowiak