Zapraszamy na XV Gnie¼nieñski Rajd Rowerowy
Dodane przez thomson dnia 12 maj 2014 19:39:50
Zapraszamy wszystkich rowerzystów na najbli¿sz± imprezê organizowan± przez Polski Klub Ekologiczny Ko³o w Gnie¼nie i Starostwo Powiatowe w Gnie¼nie.
W dniu 24 maja 2014 r. odbêdzie siê XV Gnie¼nieñski Rajd Rowerowy Imprezie towarzyszyæ bêdzie oficjalne otwarcie szlaków rowerowych wytyczonych i oznakowanych przez Starostwo Powiatowe przy wspó³pracy Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego.
Rajd rozpocznie siê o godzinie 10.00 na Rynku w Gnie¼nie i po uroczysto¶ci otwarcia rowerzy¶ci przejad± ulicami miasta, dalej szlakiem czerwonym do Dziekanowic, gdzie przewidziany jest wypoczynek, poczêstunek oraz tradycyjnie konkursy, gry i zabawy.
Chêtni mog± zwiedziæ najwiêkszy w Wielkopolsce skansen etnograficzny.
Powrót z Dziekanowic do Gniezna planowany jest ok. godz. 15.30.

¼ród³o: www.pke.gniezno.pl