[maraton] Udany maraton w Krzywej Wsi
Dodane przez thomson dnia 05 czerwiec 2014 09:03:02
Kolejny maraton zaliczany do Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB za nami. By³ on jednak wyj±tkowy, poniewa¿ otrzyma³ rangê Mistrzostw Wielkopolski w maratonie, przez co zosta³ on oznaczony wysokim priorytetem w naszym kalendarzu.
Jak na imprezê rangi mistrzowskiej przysta³o, trasa nie nale¿a³a do najprostszych...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa

Kolejny maraton zaliczany do Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB za nami. By³ on jednak wyj±tkowy, poniewa¿ otrzyma³ rangê Mistrzostw Wielkopolski w maratonie, przez co zosta³ on oznaczony wysokim priorytetem w naszym kalendarzu.
Jak na imprezê rangi mistrzowskiej przysta³o, trasa nie nale¿a³a do najprostszych.


Na ka¿dej pêtli zawodnicy musieli pokonaæ 36km, przy ró¿nicy poziomów 550m. Na dystansie MEGA, czyli tym na którym rozegrane zosta³y Mistrzostwa Wielkopolski, pêtlê nale¿a³o pokonaæ dwukrotnie.

Jedynym reprezentantem Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, który zdecydowa³ siê walczyæ o mistrzowsk± koszulkê by³ Dawid Marosz. Po wyczerpuj±cym wy¶cigu, w którym jak sam mówi³ musia³ walczyæ nie tylko konkurentami, ale przede wszystkim ze swoimi s³abo¶ciami uda³o mu siê zdobyæ tytu³ v-ce Mistrza Wielkopolski w Maratonie MTB w kategorii M3!Na krótszym dystansie w wiêkszym sk³adzie zawodnicy GKKG walczyli o kolejne punkty w klasyfikacji generalnej. Najlepiej spisa³ siê Tomasz Wachowiak, zajmuj±c 2 miejsce w¶ród wszystkich zawodników startuj±cych na tym dystansie, a zarazem 2 miejsce w kategorii M2, przegrywaj±ce jedynie z Kacprem Szczepaniakiem.

¦wietnie spisa³ siê tak¿e £ukasz Wegnerski, który na ka¿dym kolejnym wy¶cigu pokazuje siê z coraz lepszej strony – zaj±³ on 6 miejsce w kategorii M3. Rados³aw Jaskulski wracaj±cy, po przerwie w treningach do formy uplasowa³ siê na 9 miejscu w kategorii M4, natomiast Micha³ Bednarek by³ 28 w M3.

Jeste¶my bardzo zadowoleni ze startu, w koñcu tytu³ów v-ce mistrzowskich nie zdobywa siê zbyt czêsto. Cieszy tak¿e 2 miejsce w klasyfikacji open Tomka, a tak¿e coraz lepsza postawa klubowiczów, którzy coraz czê¶ciej zajmuj± miejsca w pierwszej dziesi±tce.

Pe³ne wyniki: TUTAJ
Galeria zdjêæ: TUTAJ

Tekst: GKKG
Zdjêcia: GKKG, zlotowskie.pl, Halina Przybylska