B³êkitna Pêtla 2014 - zwyciê¿a Aleksander Doro¿a³a
Dodane przez thomson dnia 14 lipiec 2014 12:28:43
13 lipca ju¿ po raz pi±ty zosta³ rozegrany szosowy wy¶cig kolarski „B³êkitna Pêtla”, który jest zarazem memoria³em gnie¼nieñskiego kolarza, Jerzego Palickiego. Na starcie pojawi³o siê 61 zawodników i zawodniczek. Wy¶cig zosta³ rozegrany na tradycyjnej 14km pêtli z met± usytuowan± w Strzy¿ewie Ko¶cielnym. Pogoda jak zwykle dopisa³a i zachêca³a do startu... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


13 lipca ju¿ po raz pi±ty zosta³ rozegrany szosowy wy¶cig kolarski „B³êkitna Pêtla”, który jest zarazem memoria³em gnie¼nieñskiego kolarza, Jerzego Palickiego. Na starcie pojawi³o siê 61 zawodników i zawodniczek. Wy¶cig zosta³ rozegrany na tradycyjnej 14km pêtli z met± usytuowan± w Strzy¿ewie Ko¶cielnym. Pogoda jak zwykle dopisa³a i zachêca³a do startu.


Zwyciêzc± wy¶cigu zosta³ Aleksander Doro¿a³a, który po wspania³ym finiszu o nieca³± d³ugo¶æ roweru wyprzedzi³ Roberta ¯mudzina oraz Adama Mastalerza. Najlepszy z Gnie¼nian – Dawid Marosz uplasowa³ siê na 7 pozycji, ale warto zaznaczyæ, ¿e podczas wy¶cigu ucieka³ razem ze zwyciêzcami. Najszybsz± z kobiet okaza³a siê Ma³gorzata Nowacka.

Specjalne podziêkowania nale¿± siê Pani Krystynie Palickiej, Policjantom z KPP w Gnie¼nie, Stra¿akom z OSP Strzy¿ewo Ko¶cielne, ¬dziechowa, Modliszewo, ratownikom medycznym z HKR Gniezno, firmie SatPol, Skoda, Nodon oraz wszystkim cz³onkom Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, którzy pomogli przy organizacji.
Dziêkujemy i zapraszamy za rok na kolejn± B³êkitn± Pêtlê!

WYNIKI:
OPEN, KATEGORIE

GALERIE ZDJÊÆ:
Galeria 1 (fot. Daniel Curul)
Galeria 2 (fot. Tomasz Góralczyk)