[maraton] GrandPrix Wielkopolski – Suchy Las … „na zmêczenie”
Dodane przez thomson dnia 16 sierpie 2014 20:55:20
6-ta edycja Bike Cross Maraton Gogol MTB w stu procentach oddaje charakter i klimat wy¶cigu, który odby³ siê w ubieg³y weekend ,,...na zmêczenie Suchy Las 2014..."
By³o gor±co, sucho, piaszczy¶cie, mêcz±co. Jednak to nie zniechêci³o ponad 600-set kolarzy z Wielkopolski i okolic, aby przybyæ i po¶cigaæ siê z innymi zapaleñcami tego sportu. W¶ród tej rekordowej dla organizatora grupie nie zabrak³o przedstawicieli z rodzimego podwórka, czyli kolarzy z GKKG Gniezno... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


6-ta edycja Bike Cross Maraton Gogol MTB w stu procentach oddaje charakter i klimat wy¶cigu, który odby³ siê w ubieg³y weekend ,,...na zmêczenie Suchy Las 2014..."
By³o gor±co, sucho, piaszczy¶cie, mêcz±co. Jednak to nie zniechêci³o ponad 600-set kolarzy z Wielkopolski i okolic, aby przybyæ i po¶cigaæ siê z innymi zapaleñcami tego sportu. W¶ród tej rekordowej dla organizatora grupie nie zabrak³o przedstawicieli z rodzimego podwórka, czyli kolarzy z GKKG Gniezno.


Do podniesienia frekwencji przyczynili siê: Marek Makowski, Kamil Makowscy, Artur Lisiecki, Rados³aw Jaskulski, Daniel Curul oraz kolega Micha³ Ossowski.


Grupa dotar³a na miejsce maratonu do¶æ wcze¶nie - co okaza³o siê bardzo trafn± decyzj± ze wzglêdów logistycznych. Zawodnicy nie mieli problemów z rejestracj±, przygotowaniem siê do wy¶cigu oraz rozgrzewk±. Ostatecznie spokojnie oczekiwali na udanie siê do swoich sektorów startowych i sam start. Sam start dla dystansu MINI - 36km, w którym brali udzia³ wszyscy zawodnicy GKKG, wyznaczony na godz. 11:30 odby³ siê bez opó¼nieñ. Zarówno dla zawodników, kibiców i organizatorów start tak licznej grupy by³ niesamowitym prze¿yciem. Atmosferê podkrêca³ dodatkowo p³yn±cy z g³o¶ników g³os komentatora sportowego p. Piotra Kurka.
Odczu³a to z pewno¶ci± lokalna spo³eczno¶æ, kiedy tak liczna grupa rowerzystów "wyla³a siê" na pierwszy asfaltowy odcinek trasy. Z daleka ju¿ s³ychaæ by³o dos³ownie "rój" - nie tyle szerszeni - co rozpêdzonych na swych rowerach i rozpalonych atmosfer± zawodników. Tak zwarta grupa kolarzy jecha³a wspólnie do momentu pierwszego 500-set metrowego podjazdu, który mia³ na celu jej rozci±gniêcie.

Nastêpnie trasa maratonu przenios³a siê w tereny le¶ne i polne. Z biegiem czasu grupy siê rozci±ga³y, a zawodnicy jechali szybciej lub wolniej - w zale¿no¶ci od trudno¶ci terenu. Najbardziej dokuczliwe i wycieñczaj±ce - oprócz samego upa³u - okaza³y siê nie tyle podjazdy, pozakrêcane singletracki, czy usiane do³ami tereny poligonu w Biedrusku - co odcinki trasy grz±skiego suchego piachu... zgodnie z obietnic± organizatorów: "na zmêczenie".


Mimo tego sama trasa umyka³a szybko. Równie szybko pojawi³ siê bufet usytuowany w zacienionym miejscu na 15km trasy. Plus dla organizatorów i obs³ugi. Sama trasa, punkty krytyczne (przejazd przez ulice) by³y dobrze oznakowane i obs³u¿one. Minusem okaza³ siê ostatni niejednoznacznie oznaczony rozjazd na 1.8km przed met±, który dla niektórych okaza³ siê "z³ym skrêtem", dokrêceniem dodatkowych kilometrów w piachu i utrat± wielu pozycji.

Mimo wszystkich tych utrudnieñ zawodnicy GKKG Gniezno walczyli do koñca i ostatecznie zameldowali siê na mecie wg kolejno¶ci:

Kamil Makowski: 2 w kat. M1/ 27 open
Artur Lisiecki: 49 w kat. M3/ 143 open
Daniel Curul: 130 w kat. M3/362 open (z³y skrêt)
Rados³wa Jaskulski: 4 w kat. M4/ 34 open
Marek Makowski: 20 w kat. M4/116 open
Gratulacje!Galeria:
Galeria zdjeæ Suchy Las

Tekst: Daniel Curul