[maraton] MTB Hermanów
Dodane przez thomson dnia 28 wrzesie 2014 18:52:36
W ubieg³± niedzielê tj. 21-09-2014 po dwóch latach nieobecno¶ci na Wielkopolskiej ziemi odby³ siê maraton MTB Hermanów. Dziêki temu, i¿ impreza zosta³a usytuowana przy urokliwym Folwarku Konnym w Hermanowie, obecni byli nie tylko zawodnicy ale spore grono osób im towarzysz±cych. Atmosfera by³a wiêc sportowa i rodzinna. Pogoda w ostatnich dniach lata rozpieszcza³a uczestników maratonów MTB ciep³ymi dniami – niestety, zawodnicy, którzy stawili siê w Hermanowie nie mogli liczyæ na taki luksus. Od rana m¿awki, gêsta mg³a oraz zdecydowanie ni¿sza temperatura nie zachêca³y do startu. Ciê¿sze warunki to jednak wyzwanie i pewna odmiana. Dlatego te¿ w Hermanowie nie zabrak³o przedstawiciela GKKG Gniezno w osobie Daniela Curula. ¦liska nawierzchnia, podmok³e i b³otniste odcinki - zdecydowanie dobrze wp³ynê³y na przebieg wy¶cigu na dystansie MINI dla naszego zawodnika. ¦wiadczy o tym wynik: 11 w kategorii M3 oraz 36 miejsce open. Gratulacje!
Galeria zdjêæ (fot. A.Olszañska)

Tekst: Daniel Curul
Foto: fotomtb.pl; Anna Olszañska