info
Dodane przez thomson dnia 03 listopad 2004 20:43:03
Kilka informacji dotycz±cych stronki:
- ¿eby siê zarejestrowaæ trzeba koniecznie podaæ e-mail!
- Ka¿dy zarejestrowany cz³onek klubu powinien w swoim profilu, jako swoj± stronê www podaæ link do swojej fotki ze "sk³adu ekipy" (mam nadziejê, ¿e za³apaliscie o co chodzi, a je¿eli nie to zobaczcie mój profil).
- Avatar nie mo¿e mieæ wiêkszych rozmiarów ni¿ 90x90pix (najlepiej w formacie .jpg)
- nie nale¿y zmieniaæ skórek w profilu! mo¿e to spowodowaæ nieprawid³owe dzia³anie stronki.

Gdyby mi siê jeszcze co¶ przypomnia³o to dopiszê.
Pytania -przez email lub prywatn± wiadomo¶æ.