Rowerowe ¶wiêto na Dêbówcu
Dodane przez thomson dnia 12 padziernik 2014 17:03:31
W niedzielê 12 pa¼dziernika po raz siedemnasty odby³ siê wy¶cig rowerowy „Dêbówiec”. Ta kultowa ju¿ impreza jest co roku przede wszystkim okazj± do spotkania siê okolicznych entuzjastów kolarstwa, ale nie brakuje równie¿ zdrowej, sportowej rywalizacji. Tym razem, na starcie usytuowanym w samym sercu Lasów Królewskich stanê³o a¿ 55 mê¿czyzn i 4 kobiety, co by³o mi³ym zaskoczeniem dla organizatorów. Oprócz sporej grupy zawodników Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na Dêbówiec zawitali równie¿ inni gnie¼nianie, ale tak¿e osoby z W±growca, Trzemeszna, a nawet Poznania... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa

W niedzielê 12 pa¼dziernika po raz siedemnasty odby³ siê wy¶cig rowerowy „Dêbówiec”. Ta kultowa ju¿ impreza jest co roku przede wszystkim okazj± do spotkania siê okolicznych entuzjastów kolarstwa, ale nie brakuje równie¿ zdrowej, sportowej rywalizacji. Tym razem, na starcie usytuowanym w samym sercu Lasów Królewskich stanê³o a¿ 55 mê¿czyzn i 4 kobiety, co by³o mi³ym zaskoczeniem dla organizatorów. Oprócz sporej grupy zawodników Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego na Dêbówiec zawitali równie¿ inni gnie¼nianie, ale tak¿e osoby z W±growca, Trzemeszna, a nawet Poznania.

Uczestnicy rywalizowali na dosyæ ³atwej technicznie pêtli o d³ugo¶ci ok. 6,5km. W zale¿no¶ci od kategorii pokonywali j± odpowiedni± ilo¶æ razy. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e „Dêbówiec” od zawsze by³ imprez± skierowan± przede wszystkim do amatorów, st±d i w tym roku trasê poprowadzono po terenach przejezdnych nawet dla zwyk³ych entuzjastów niedzielnych wycieczek rowerowych.

Nieco ju¿ jesienna, ale nadal piêkna pogoda sprzyja³a rozgrywaniu zawodów. Rywalizacja o czo³owe miejsca by³a bardzo zaciêta. W kategorii Sport zwyciê¿y³ Tomasz Wachowiak (GKKG) spychaj±c na trzecie miejsce Dawida Marosza (GKKG) – triumfatora trzech poprzednich edycji. Miêdzy nimi, na drugiej pozycji uplasowa³ siê Szymon Matuszak.
W najliczniej obsadzonej kategorii Amator zwyciêstwo odniós³ Marcin Walery pokonuj±c Jakuba Dominika i Sebastiana Je¿ewskiego, którzy zajêli odpowiednieo drugie i trzecie miejsce.

W¶ród Pañ najszybsza by³a Aneta ¦migielska, która pokona³a Paulinê Cabanek (GKKG), Ewelinê Zakrzewsk± i Juliê Nowak - najm³odsz± uczestniczkê zawodów.

Po zakoñczonej rywalizacji na zwyciêzców czeka³y puchary i pami±tkowe dyplomy, a na wszystkich ciep³a herbata i domowe ciasto.

Dla cz³onków Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego „Dêbówiec” to swego rodzaju ¶wiêto, a odk±d odbywa siê on jesieni±, równie¿ symboliczne zakoñczenie sezonu. Symboliczne bo w sytuacji, gdy pa¼dziernik rozpieszcza nas tak± pogod±, ka¿dy mi³o¶nik dwóch kó³ek bêdzie stara³ siê to jeszcze wykorzystaæ. Natomiast dla tych, dla których sezon trwa ca³y rok, GKKG przygotowuje „Winter Race” – zimow± imprezê, która równie¿ ma w Gnie¼nie pewne tradycje.
Szczegó³y na pewno opublikowane bêd± na stronie www.gkkg.pl. Do zobaczenia!

- PE£NE WYNIKI
- Galeria zdjêæ 1 (fot. M.Góralczyk)tekst: Tomasz Góralczyk