[maraton] Gogol MTB - £opuchowo
Dodane przez thomson dnia 20 padziernik 2014 20:12:52
Gogol MTB £opuchowo to ostatni start w maratonach z cyklu Bike Cross Maraton w sezonie 2014. Start, który dosta³ bardzo odleg³± datê od organizatorów na pocz±tku sezonu, bo a¿ 05.10.2014. Nikt siê wtedy nie spodziewa³ jak± nietypow± dla tej pory roku aurê szykuje przyroda w ten dzieñ. Jak siê okaza³o warunki wymarzone do ¶cigania. S³oñce mi³o przygrzewa³o, wiatr wrêcz niewyczuwalny, a wszystko to w po³±czeniu z klimatami jesiennymi... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Gogol MTB £opuchowo to ostatni start w maratonach z cyklu Bike Cross Maraton w sezonie 2014. Start, który dosta³ bardzo odleg³± datê od organizatorów na pocz±tku sezonu, bo a¿ 05.10.2014. Nikt siê wtedy nie spodziewa³ jak± nietypow± dla tej pory roku aurê szykuje przyroda w ten dzieñ. Jak siê okaza³o warunki wymarzone do ¶cigania. S³oñce mi³o przygrzewa³o, wiatr wrêcz niewyczuwalny, a wszystko to w po³±czeniu z klimatami jesiennymi...

Wszyscy obecni w ten dzieñ w £opuchowie mogli poczuæ na w³asnej skórze i zobaczyæ na w³asne oczy co oznacza has³o: Polska Z³ota Jesieñ ... resztê zapraszamy do galerii.

W tych te¿ znakomitych warunkach pogodowych na zakoñczenie ¶cigania w tym cyklu i sezonie do £opuchowa ko³o Murowanej Go¶liny przyby³o ponad 550 kolarzy, a w tym spora grupa z Gniezna - w sumie 10 osób. O¶miu klubowiczów i dwóch zaprzyja¼nionych z klubem kolegów.

Start na dwóch dystansach MINI i MEGA odby³ siê bez zak³óceñ i o czasie. Trasa przygotowana przez organizatorów dla obu dystansów by³a - jak na zakoñczenie sezonu bardzo szybka, dobrze oznaczona i do¶æ p³aska. Nie oznacza to jednak, ¿e nie by³o odcinków gdzie trzeba by³o siê wysiliæ na którym¶ z podjazdów lub piaszczystym odcinku trasy. Wszystko jednak by³o dopasowane z umiarem. Zdecydowana wiêkszo¶æ trasy przebiega³a przez ¶cie¿ki i dukty le¶ne z koñcowym asfaltowym kilkuset metrowym podjazdem i finiszem na boisku szkolnym.

Ca³a dziesi±tka startuj±cy przejechali trasê bez wiêkszych problemów i przygód. Na zakoñczenie sezonu popisa³a siê nie tylko pogoda. Wyniki klubowiczów przedstawiaj± siê równie dobrze:

Wyniki:
Dystans MEGA - ok 62km:
Dawid Marosz: 6. M3 / 13. open

Dystans MINI - ok 31km:
Tomasz Wachowiak: 2. M2 / 2. open
Kamil Makowski: 3. M1 / 28. open
Rados³aw Jaskulski: 5. M4 / 44. open
Micha³ Bednarek: 18. M3 / 45. open
Micha³ Ossowski: 16. M2 / 47. open
Marek Makowski: 12. M4 / 73. open
Artur Lisiecki: 40. M3 / 99. open
Daniel Curul: 60. M3 / 140. open
Szymon Waliñski: 39. M2 / 161. open

Gratulujemy!

GALERIA ZDJÊÆ