Niedzielna Jazda 25.01.2015 - Skorzêcin
Dodane przez Rudy dnia 25 stycze 2015 16:38:41
Zgodnie z ustaleniami spotkali¶my siê na Gnie¼nieñskim Rynku o 11:00. Frekwencja okaza³a siê nieco ni¿sza, ni¿ na wczorajszym zebraniu, ale tak jak mówili¶my je¼dzi ten komu siê chce i ma dodatkowo czas. Postanowili¶my pojechaæ do Skorzêcina, ale tras± nieco inn± ni¿ zwykle. Pod±¿ali¶my przez Las Miejski, Kêdzierzyn, okolice ¿wirowni w Æwierdzinie.... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Zgodnie z ustaleniami spotkali¶my siê na Gnie¼nieñskim Rynku o 11:00. Frekwencja okaza³a siê nieco ni¿sza, ni¿ na wczorajszym zebraniu, ale tak jak mówili¶my je¼dzi ten komu siê chce i ma dodatkowo czas ;)
Postanowili¶my pojechaæ do Skorzêcina, ale tras± nieco inn± ni¿ zwykle. Pod±¿ali¶my przez Las Miejski, Kêdzierzyn, okolice ¿wirowni w Æwierdzinie. Poskutkowa³o to jazd± praktycznie tylko w terenie, a asfalty by³y rzadko¶ci±. Trasa by³a p³aska i idealnie nadaje siê do zbudowania wytrzyma³o¶ci.

Tracycyjne zdjêcie na molo.W drodze powrotnej zacz±³ padaæ ¶nieg, co poskutkowa³o bardzo przyjemn±, zimow± atmosfer± w lesie.Na koniec trochê liczb:

Dystans: 59,92km
Czas: 2:40:37
Wzrost wysoko¶ci: 158m
Spalone kalorie: ka¿dy ok 1500
Ilo¶æ wyprodukowanych endorfin: ∞

Mapa:
Wersja dok³adniejsza i sporo statystyk


Serdecznie zapraszamy na kolejne "Niedzielne jazdy"

Tomek