Sk³ad 2015 - £ukasz Wegnerski
Dodane przez Rudy dnia 02 luty 2015 16:36:32

Korzystaj±c z chwili przerwy w przygotowaniach GKKG Winter Race 2015 prezentujemy sylwetkê kolejnego klubowicza.
Tym razem kilka s³ów o: £ukaszu Wegnerskim.

Dêbówiec 2013, pierwsze zawody, pierwsze ¶ciganie, pierwsze znajomo¶ci, pierwsze podium....[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Korzystaj±c z chwili przerwy w przygotowaniach GKKG Winter Race 2015 prezentujemy sylwetkê kolejnego klubowicza.
Tym razem kilka s³ów o: £ukaszu Wegnerskim.

Dêbówiec 2013, pierwsze zawody, pierwsze ¶ciganie, pierwsze znajomo¶ci, pierwsze podium.
Ten cykl zawodów gdzie tradycja jego rozgrywania jest najd³u¿sza w Wielkopolsce sta³ siê punktem zwrotnym w pewnym etapie mojego ¿ycia oraz sygna³em, ¿e warto je¼dziæ na rowerze gdy¿ to przynosi mi wiele pozytywnych emocji.
Lecz by³ to jednak przedsmak tego co prze¿y³em wstêpuj±c w szeregi GKKG Gniezno
Pocz±tki by³y ciê¿kie, bolesne, wspólne treningi z klubowiczami pokaza³y mi jaka dzieli mnie przepa¶æ pod wzglêdem kondycyjnym, si³owym i technicznym.
Du¿o wyrzeczeñ, ciê¿ka praca, treningi przynios³y efekty w postaci dobrych miejsc w zawodach.
W sezonie 2014 startowa³em w cyklu maratonów- GP Wielkopolski, oraz kilku zawodach na terenie Wielkopolski
Sezon zakoñczy³em do¶æ szybko – w czerwcu, gdy zajmowa³em do¶æ wysokie 4 miejsce w kat M3 po rozegranych czterech zawodach GP Wielkopolski. Do udanych zawodów mogê zaliczyæ równie¿ Krzyw± Wie¶ – Mistrzostwa Wielkopolski – 6 miejsce w M3 oraz Po³czyn Zdrój, który na zawsze pozostanie w mojej pamiêci ze wzglêdu na trudno¶æ trasy oraz walkê ze swoimi s³abo¶ciami.
W przysz³ym sezonie chcia³bym siê rozwijaæ jeszcze mocniej, zbieraæ do¶wiadczenie, uzyskiwaæ lepsze wyniki indywidualne jak i dru¿ynowe.