Sk³ad 2015 - Radek Jaskulski
Dodane przez Rudy dnia 18 luty 2015 22:22:17
Kolejnym zawodnikiem jest Radek Jaskulski.

Pasjê i zapa³ do kolarstwa odziedziczy³em po Ojcu, który ¶ciga³ siê w m³odych latach. Pocz±tki to jazda rowerem po okolicach lecz oko³o 15 roku ¿ycia zacz±³em je¼dziæ na treningi w Stomil Poznañ. Tam przekona³em siê ¿e to ciê¿ki sport :-)...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Kolejnym zawodnikiem jest Radek Jaskulski.

Pasjê i zapa³ do kolarstwa odziedziczy³em po Ojcu, który ¶ciga³ siê w m³odych latach. Pocz±tki to jazda rowerem po okolicach lecz oko³o 15 roku ¿ycia zacz±³em je¼dziæ na treningi w Stomil Poznañ. Tam przekona³em siê ¿e to ciê¿ki sport :-)Po skoñczeniu 17 lat zacz±³em starty w triatlonie, lecz po wypadku samochodowym musia³em skoñczyæ z jak±kolwiek sportem :-( uszkodzony staw biodrowy.
Po rozpoczêciu pracy ze Skoda pojawia siê temat rowerów :-) i od 2005 roku powrót do jazdy i po roku do ¶cigania.
Pocz±tek tylko kolarstwo zwi±zane z MTB. Ulubione wtedy XC, pó¼niej przekonuje siê do maratonow MTB.
Ostatnie 5 lat dosz³a te¿ szosa :-) Czyli wszystko gdzie mo¿na po¶migaæ :-)
Lubiê góry lecz nie jestem tam najlepszy, ale ten wysi³ek i satysfakcja z wspinania siê na szczyty to esencja kolarstwa :-D .