Zacznij sezon z GKKG!
Dodane przez Rudy dnia 19 luty 2015 19:02:44

Po 6 latach wracamy do organizowania zimowego wy¶cigu MTB. Patrz±c na kalendarz mo¿na stwierdziæ, ¿e bêdzie to rozpoczêcie sezonu, poniewa¿ do „du¿ych” imprez pozosta³o niewiele czasu.

Serdecznie zapraszamy do O¶rodka wypoczynkowego w Skorzêcinie. W okolicznych lasach zosta³a wytyczona 14 km pêtla, na której suma podjazdów wynosi 110m, co pozwoli zmêczyæ siê ka¿demu. Na ka¿dej pêtli drogi asfaltowe to jedynie oko³o 500m, a pozosta³a czê¶æ to drogi i ¶cie¿ki le¶ne. Zawodnicy na pewno bêd± mieli okazje przypomnieæ sobie jak smakuje b³oto, kurz i pot...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Po 6 latach wracamy do organizowania zimowego wy¶cigu MTB. Patrz±c na kalendarz mo¿na stwierdziæ, ¿e bêdzie to rozpoczêcie sezonu, poniewa¿ do „du¿ych” imprez pozosta³o niewiele czasu.

Serdecznie zapraszamy do O¶rodka wypoczynkowego w Skorzêcinie (mapa). W okolicznych lasach zosta³a wytyczona 14 km pêtla, na której suma podjazdów wynosi 110m, co pozwoli zmêczyæ siê ka¿demu.
Na ka¿dym okr±¿eniu drogi asfaltowe to jedynie oko³o 500m, a pozosta³a czê¶æ to ¶cie¿ki le¶ne. Zawodnicy na pewno bêd± mieli okazjê przypomnieæ sobie jak smakuje b³oto, kurz i pot!

Kilka ujêæ z trasy mo¿na zobaczyæ na poni¿szym filmiku.

.Dla kategorii Elita (1975-1996) oraz Masters (…-1974) zosta³y przewidziane dwie pêtle (28 km), natomiast dla Kobiet, Juniorów i „Amatorów” jedna (14 km).

Start zaplanowany jest na godzinê 12:00, natomiast zapisy zaczn± siê o godzinie 9:30 w Hotelu Bia³ym. Osoby zdecydowane na przyjazd zapraszamy do wype³nienia formularza, dziêki czemu nasze biuro bêdzie dzia³a³o sprawniej, a na Was bêd± czeka³y wype³nione ju¿ deklaracje startowe.

Szczegó³y w regulaminie

ZAPISY

Wydarzenie na Facebooku