Cyclocross Wielkopolska - W±growiec
Dodane przez Rudy dnia 22 luty 2015 22:13:12
Zawody w W±growcu to ju¿ druga z edycji tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska organizowanego przez Wojtka Gogolewskiego.
Pomimo, ¿e w kalendarzu mamy jeszcze zimê, pogoda tym razem rozpieszcza³a zawodników, poniewa¿ mo¿na poczuæ ju¿ nadchodz±c± wiosnê... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Zawody w W±growcu to ju¿ druga z edycji tegorocznego cyklu Cyclocross Wielkopolska organizowanego przez Wojtka Gogolewskiego.
Pomimo, ¿e w kalendarzu mamy jeszcze zimê, pogoda tym razem rozpieszcza³a zawodników, poniewa¿ mo¿na poczuæ ju¿ nadchodz±c± wiosnê...


Tym razem GKKG by³ reprezentowany przez Dawida Marosza, Tomka Wachowiaka oraz Paulinê Cabanek, której zawdziêczamy fotorelacjê.Na starcie g³ównego wy¶cigu stanê³o 40 zawodników kategorii Elita oraz Masters. Kluczem do ustawienia na starcie by³y wyniki osi±gniête podczas pierwszej edycji, która odby³a siê dwa tygodnie temu w Skokach. Dawid zosta³ ustawiony w pierwszym rzêdzie, natomiast Tomek, jako ¿e by³ to jego pierwszy start, sta³ znacznie dalej.Wy¶cig zdecydowanie zdominowa³ Borys Góral, aktualny Mistrz Polski XCE. Drugie miejsce zaj±³ S³awomir Sp³awski, natomiast trzecie Patryk Adamkiewicz.Dawid uplasowa³ siê na 9 pozycji OPEN oraz 5 miejscu w kategorii, natomiast Tomek by³ 11 OPEN, 6 w kategorii.
Start ten zaliczamy do udanych, by³ on ¶wietnym treningiem do nadchodz±cego wielkimi krokami sezonu, a tak¿e pozwoli³ oceniæ nam nasz± obecn± dyspozycjê.GALERIA ZDJÊÆ

WYNIKI