GKKG Winter Race 2015 - relacja z frontu... peletonu
Dodane przez Rudy dnia 02 marzec 2015 23:21:27
Start ostry i ponad 100 osobowa grupa wpada na le¶n± ¶cie¿kê tu¿ za bram± O¶rodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie. Pocz±tkowo prêdko¶æ oscyluje w okolicach 40 km/h. Stawka rozci±ga siê w d³ugi w±¿, ale "na p³askim" du¿a grupa wci±¿ trzyma siê razem.... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Start ostry i ponad 100 osobowa grupa wpada na le¶n± ¶cie¿kê tu¿ za bram± O¶rodka Wypoczynkowego w Skorzêcinie. Pocz±tkowo prêdko¶æ oscyluje w okolicach 40 km/h. Stawka rozci±ga siê w d³ugi w±¿, ale "na p³askim" du¿a grupa wci±¿ trzyma siê razem.

Selekcja rozpoczyna siê na podjazdach. Formuje siê czo³owa grupa z³o¿ona pocz±tkowo z kilkunastu ale ostatecznie zredukowana do 10 zawodników. W¶ród nich jest dwóch przedstawicieli GKKG: Tomasz Wachowiak i Dawid Marosz.Ca³a dziesi±tka , stopniowo zwiêkszaj±c przewagê, rozpoczyna drug± 14 kilometrow± rundê.
Ju¿ na pocz±tku drugiego okr±¿enia atakuje S³awomir Sp³awski. Wspó³praca w grupie nie uk³ada siê na tyle, aby pogoñ by³a skuteczna, choæ uciekaj±cy wci±¿ pozostaje w zasiêgu wzroku.Oko³o 20 km dochodzi do kraksy, w której bior± udzia³ Artur Sp³awski, Patryk Jankowski i Dawid Marosz. Odt±d goni±ca grupa jedzie ju¿ w sze¶cioosobowym sk³adzie.Wkrótce Tomasz Wachowiak decyduje siê na samotny kontratak, który ostatecznie przeniesie mu drugie miejsce na podium.

Pierwszy liniê mety, z bezpieczn± przewag±, przekracza S³awomir Sp³awski. Tomasz Wachowiak jest drugi. Kilka sekund za nim, po zaciek³ej walce na finiszu, przyje¿d¿a Szymon Matuszak, wygrywaj±c o przys³owiowy b³ysk szprychy z Mariuszem Chy³± (najlepszym z Mastersów).Kolejni na mecie: Miros³aw Ko³acki, Micha³ Badowski i Mateusz Paszun oraz „pechowcy” Artur Sp³awski, Patryk Jankowski i Dawid Marosz.

Tyle je¶li chodzi o sportowe emocje. Winter Race 2015 ju¿ za nami.
Na koniec serdeczne podziêkowania dla uczestników wy¶cigu, którzy tak licznie stawili siê na starcie.
Osobne podziêkowania nale¿± siê równie¿ wszystkim, którzy pomagali w organizacji tej wspania³ej imprezy.Na sam koniec, wielkie dziêki dla g³ównego sponsora wy¶cigu, czyli Hotelu Bia³ego NEST.