Sk³ad 2015 - Marek Makowski
Dodane przez Rudy dnia 05 marzec 2015 21:06:08
Emocje po Winter Race powoli opadaj±, wiêc wracamy do prezentacji naszych zawodników, kolejnym z nich jest Marek Makowski.

Od zawsze lubi³em jazdê na rowerze, ale nie zawsze by³ na to czas. W 2009 roku dla zabawy wybra³em siê na pierwsze zawody, by³ to DÊBÓWIEC. Bior±c udzia³ w wy¶cigu bardzo spodoba³a mi siê atmosfera. Z tych zawodów pamiêtam jeszcze jedn± rzecz, przegra³em na ostatnich metrach z Darkiem £ukasiewiczem i to mnie zdopingowa³o do szukania rewan¿u...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Emocje po Winter Race powoli opadaj±, wiêc wracamy do prezentacji naszych zawodników, kolejnym z nich jest Marek Makowski.

Od zawsze lubi³em jazdê na rowerze, ale nie zawsze by³ na to czas. W 2009 roku dla zabawy wybra³em siê na pierwsze zawody, by³ to DÊBÓWIEC. Bior±c udzia³ w wy¶cigu bardzo spodoba³a mi siê atmosfera. Z tych zawodów pamiêtam jeszcze jedn± rzecz, przegra³em na ostatnich metrach z Darkiem £ukasiewiczem i to mnie zdopingowa³o do szukania rewan¿u...


W nastênym sezonie zapisa³em siê do klubu GKKG i pozna³em wielu kolegów co spowodowa³o, ¿e do dzi¶ startujemy wspólnie w zawodach i sta³o siê to moj± pasj±.


Pasja do kolarstwa jest w mojej rodzinie ju¿ tradycj±. Wszystko zacze³o siê od mojego ojca, który w m³odo¶ci ¶ciga³ siê na rowerze, teraz ja, od kilku lat powielam tê pasjê i równie¿ uda³o mi siê zaszczepiæ chêæ do jazdy mojemu synowi Kamilowi.
Od 2011 roku startuje w cyklu Grand Prix Wielkopolski (Gogol) kilka razy zaj±³em miejsca na podium, a ca³y sezon zakoñczy³em w klasyfikacji generalnej w kategorii M4- 11 miejsce, moim najwiêkszym osi±gniêciem w GPW by³o zajêcie 5 miejsca w klasyfikacji generalnej w roku 2013.


W 2015 roku bêdê bra³ udzia³ w Grand Prix Wielkopolski, a g³ówny cel to przejechaæ ca³y sezon bez kontuzji.