Sk³ad 2015 - Daniel Curul
Dodane przez Rudy dnia 11 marzec 2015 18:02:20
Kilka s³ów Daniela Curula o jego pierwszym roku w szeregach GKKG.

Nigdy nie lubi³em je¼dziæ na rowerze ... wyznaczonymi szlakami i ¶cie¿kami. Zawsze ci±gnê³o
mnie w ten trudniejszy, bardziej niedostêpny teren - bo niby, dlaczego nie mo¿na tam przejechaæ rowerem? Wystarczy siê przecie¿ wysiliæ.
I tak siê zaczê³o - szukanie "w³asnych" ¶cie¿ek...
[czytaj wiêcej]

Rozszerzona zawarto newsaNigdy nie lubi³em je¼dziæ na rowerze ... wyznaczonymi szlakami i ¶cie¿kami. Zawsze ci±gnê³o
mnie w ten trudniejszy, bardziej niedostêpny teren - bo niby, dlaczego nie mo¿na tam przejechaæ rowerem? Wystarczy siê przecie¿ wysiliæ.
I tak siê zaczê³o - szukanie "w³asnych" ¶cie¿ek.

Po jakim¶ czasie zauwa¿y³em, ¿e szukaj±cych takich szlaków lub te¿ "je¿d¿±cych inaczej"
jest wiêcej. By³em ciekaw, gdzie je¿d¿± i jak je¿d¿±. Szukaj±c - natrafi³em na
Informacje o lokalnym terenowym wy¶cigu. By³ to "Dêbówiec 2013" - organizowany przez GKKG.
Start w nim da³ mi wiele satysfakcji - mimo straty szansy na podium - pareset metrów przed met± zawiód³ sprzêt. Nie zrazi³o mnie to - poczu³em, ¿e to jest to!

Kwesti± chwili by³o zdecydowanie siê do wst±pienia w szeregi klubowiczów. Kolejn±, nad wyraz szybk± "chwilê" zajê³o zweryfikowanie swoich umiejêtno¶ci jazdy i wytrzyma³o¶ci. Nie ma co ukrywaæ - po pierwszym wspólnym treningu wraca³em prawie "na tarczy". Ale od czego s± koledzy z grupy. Kilka rad, wsparcie zapasami i jako¶ dojecha³em do domu.

Kolejne wspólne treningi, rady, wsparcie i wreszcie starty w maratonach - buduj± niesamowit± atmosferê, daj± mnóstwo czystej frajdy oraz du¿o satysfakcji. Deszcz, upa³, piach, b³oto - to nie ma znaczenia.Satysfakcja z kolejnego wy¶cigu jest tym wiêksza im wiêcej pokonam przeszkód. I nie tylko tych terenowych.
Najwa¿niejsze osi±gniêcia? Przede mn± :) A powa¿nie - cieszy mnie ka¿dy ukoñczony start. A je¶li jest od lepszy od poprzedniego - tym bardziej.
Plany na przysz³o¶æ? To oczywi¶cie kolejne starty w maratonach MTB. Starty, które bêd± cieszyæ jak do tej pory i dawaæ du¿o pozytywnej energii.