Hurom Series: Kujawia XC 2015 - Bydgoszcz [+film]
Dodane przez Rudy dnia 30 marzec 2015 19:40:09
Sezon na prawdziwe ¶ciganie zosta³ otwarty!
W niedzielê 29.03.2015 odby³ siê wy¶cig Kujawia XC, który z powodu na startuj±cych zawodników zosta³ okrzykniêty mianem "Mistrzostw Galaktyki".
GKKG reprezentowali: Artur Lisiecki, Tomasz Wachowiak, nowy w naszych szeregach Rados³aw Hulewicz, a wsparcie techniczno-dokumentacyjne zapewni³a Paulina Cabanek... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Sezon na prawdziwe ¶ciganie zosta³ otwarty!
W niedzielê 29.03.2015 odby³ siê wy¶cig Kujawia XC, który z powodu na startuj±cych zawodników zosta³ okrzykniêty mianem "Mistrzostw Galaktyki". GKKG reprezentowali: Artur Lisiecki, Tomasz Wachowiak, nowy w naszych szeregach Rados³aw Hulewicz, a wsparcie techniczno-dokumentacyjne zapewni³a Paulina Cabanek.

Pogoda w niedzielê nie zachêca³a do wyj¶cia z domu, jednak takiego ¶cigania nie mo¿na by³o odpu¶ciæ. Do Bydgoszczy jechali¶my z my¶l±, ¿e trasa na stoku w My¶lêcinku, która "na sucho" jest ju¿ trudna (d³ugo¶æ 1,8km, 100m w pionie(!)), podczas opadów deszczu stanie siê piekielnie trudna... Tak te¿ by³o.
Pikanterii dodawa³y nazwiska znajduj±ce siê na li¶cie startowej: Banach, Ebertowski, Górniak, Jeziorski, Góral, Kowalkowski, Kowalczyk, mo¿na by d³ugo wymieniaæ.

W GKKG swój debiut zaliczy³ Rados³aw Hulewicz, który w tym sezonie bêdzie walczy³ o jak najlepsze wyniki na dystansie MEGA podczas GP Wielkopolski.
Wy¶cig Mastersów, w którym udzia³ bra³ tak¿e Artur Lisiecki przebieg³ podczas opadów deszczu, przez co by³o wyj±tkowo ¶lisko, a podjazdy wydawa³y siê jeszcze bardziej strome. Nie przeszkodzi³o to jednak w uzyskaniu dobrych wyników:

Rados³aw Hulewicz 10 m. Masters II
Artur Lisiecki 11 m. Masters II
Podczas wy¶cigu elity pogoda trochê odpu¶ci³a - przesta³o padaæ. Piekielna lista startowa mia³a swoje odwzorowanie w rzeczywisto¶ci, wszyscy przyjechali!
Bartosz Banach pojecha³ piêkny wy¶cig i zdobyt± ju¿ na pierwszym okr±¿eniu pozycjê utrzyma³ do koñca.
Tomasz Wachowiak uplasowa³ siê w po³owie stawki na 32 miejscu.
Nogi zosta³y przepalone, wiêc teraz mo¿e byæ ju¿ tylko lepiej. Do zobaczenia za 2 tygodnie w Dolsku!