Sk³ad 2015 - Tomasz Wachowiak
Dodane przez Rudy dnia 07 kwiecie 2015 11:25:01
Powoli zbli¿amy siê do koñca cyklu publikacji sylwetek. Tym razem kilka swoj± historiê opowiada Tomasz Wachowiak.

Na rowerze lubiê je¼dziæ odk±d pamiêtam, zawsze, gdy mia³em do wyboru spacer b±d¼ rower to druga opcja zdecydowanie wygrywa³a. Prze³omow± chwil± okaza³ siê Skoda Maraton 2006, który by³ zorganizowany w Jankowie Dolnym. Pojawi³em siê na starcie dystansu mini 22km, bez kasku (nie by³ on obowi±zkowy (!)), na komunijnym rowerze, w którym co chwilê ³ama³em sztyce, poniewa¿ rower by³ ju¿ na mnie za ma³y... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Na rowerze lubiê je¼dziæ odk±d pamiêtam, zawsze, gdy mia³em do wyboru spacer b±d¼ rower to druga opcja zdecydowanie wygrywa³a. Prze³omow± chwil± okaza³ siê Skoda Maraton 2006, który by³ zorganizowany w Jankowie Dolnym. Pojawi³em siê na starcie dystansu mini 22km, bez kasku (nie by³ on obowi±zkowy (!)), na komunijnym rowerze, w którym co chwilê ³ama³em sztyce, poniewa¿ rower by³ ju¿ na mnie za ma³y.
Po starcie prze¿y³em gigantyczny szok, nigdy bym nie pomy¶la³ ¿e od razu po starcie wszyscy bêd± jechaæ ponad 30km/h – przecie¿ niemo¿liwe jest przejechanie takiego dystansu z tak± prêdko¶ci±.
Na mecie wiedzia³em, ¿e ¶ciganie na rowerze to jest to!
Zim± dosta³em pierwszy porz±dny rower, a ca³y kolejny sezon regularnie dostawa³em duble podczas cyklu THULE CUP. Nie zniechêci³o mnie to, natomiast nauczy³o je¼dziæ na rowerze. Mo¿na powiedzieæ ¿e kolarsko „wychowa³em siê” na wy¶cigach cross country, czyli esencji kolarstwa górskiego. Wtedy cykl Wielkopolska Liga Masters prze¿ywa³ lata swojej ¶wietno¶ci.
W roku 2008 postanowi³em wystartowaæ w cyklu maratonów, pad³o na najtrudniejsze organizowane przez Grzegorza Golonkê – MTB Marathon. Wtedy dowiedzia³em siê czym jest jazda w górach, a Suntour XCR pozwala straciæ czucie w d³oniach podczas zjazdów. Niezapomnianym maratonem by³o zakoñczenie cyklu w Krynicy Zdrój, ale nie przez trasê, b±d¼ warunku pogodowe, ale przez 14h podró¿ poci±giem z wieloma przesiadkami. Jednak jechaæ by³o warto, poniewa¿ uda³o mi siê zaj±æ 3 miejsce w klasyfikacji generalnej w kategorii M1 na dystansie MEGA.


W latach 2009-2010 je¼dzi³em w dru¿ynie AGpol Team. By³y to lata bardzo du¿ej ilo¶ci startów – przynajmniej jeden w tygodniu. Pozwoli³o mi to wygraæ klasyfikacje generaln± na dystansie Grand Fondo w kategorii M1 w roku 2010 i zaj±æ drugie miejsce w 2009. A w klasyfikacji dru¿ynowej zajmowali¶my dwukrotnie 4 lokatê.
W roku 2011 nast±pi³ spadek formy oraz rozrost tkanki t³uszczowej, tak¿e warto ten rok pomin±æ.
Od 2012 do chwili obecnej staram siê czerpaæ jak najwiêcej przyjemno¶ci z ka¿dego kilometra przejechanego na rowerze, je¿d¿ê ca³kiem sporo, ale nie trenujê – przede wszystkim liczy siê zabawa, a tempówki mnie nie bawi±.
Od pocz±tku je¿d¿ê w barwach GKKG (AGpol team by³ z nim powi±zany) staram siê dzia³aæ aktywnie i mam nadziejê, ¿e wszystkim wyjdzie to na dobre :)
G³ównym planem na ten sezon jest powrót na d³u¿sze dystanse i nie umieranie na koñcówkach, a tak¿e wygrywanie z Dawidem. Chcia³bym te¿ wiêcej poje¼dziæ w górach, a tak¿e zaliczyæ przynajmniej jedn± d³u¿sz± „wyprawê” np. nad morze w 1 dzieñ.