[maraton] Bike Cross Maraton - Dolsk 2015
Dodane przez Rudy dnia 12 kwiecie 2015 18:32:21
Pierwszy maraton w tym roku by³ rekordowy nie tylko dla organizatora, ale tak¿e dla Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, a to za spraw± faktu, i¿ na starcie pojawili¶my siê w 17 osób! Premierê mia³y tak¿e nasze nowe stroje, które wyró¿niaj± siê spo¶ród innych teamów... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Pierwszy maraton w tym roku by³ rekordowy nie tylko dla organizatora, ale tak¿e dla Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego, a to za spraw± faktu, i¿ na starcie pojawili¶my siê w 17 osób! Premierê mia³y tak¿e nasze nowe stroje, które wyró¿niaj± siê spo¶ród innych teamów.
Bardzo cieszy nas fakt, i¿ po¶ród nas pojawi³o siê kilku debiutantów, którzy zapowiedzieli dalsze starty.

Na dystansie Mega GKKG reprezentowali: Rados³aw Hulewicz, Dawid Marosz oraz Tomasz Wachowiak.
Na dystansie Mini GKKG reprezentowali: Kamil Makowski, Tomasz Romañski, £ukasz Wegnerski, Marek Makowski, Artur Lisiecki, S³awomir Wo¼nicki, Rafa³ Ober, Daniel Curul, Witold Wo¼nicki, Szymon Waliñski, Dominik Zas³awski, Micha³ Bednarek oraz Rados³aw Jaskulski
Fotorelacjê, obs³ugê techniczn± oraz chru¶ciki zapewni³a Paulina Cabanek
Wy¶cig przebieg³ dla wszystkich bez problemowo, co zaowocowa³o poni¿szymi wynikami:

MEGA:
Tomasz Wachowiak 23 Open 13 M2
Dawid Marosz 33 Open 10 M3
Rados³aw Hulewicz 94 Open 23 M4

MINI
Kamil Makowski 25 Open 15 M2
£ukasz Wegnerski 70 Open 23 M3
Marek Makowski 99 Open 16 M4
Rados³aw Jaskulski 108 Open 19 M4
Artur Lisiecki 115 Open 20 M4
Rafa³ Ober 129 Open 50 M3
Szymon Waliñski 175 Open 45 M2
Tomasz Romañski 182 Open 47 M2
Micha³ Bednarek 183 Open 74 M3
Daniel Curul 265 Open 108 M3
Dominik Zas³awski 282 Open 114 M3
Witold Wo¼nicki 321 Open 59 M4
S³awomir Wo¼nicki 395 Open 73 M4


Pe³na galeria zdjêæ (fot. P. Cabanek)
Wyniki MINI
Wyniki MEGA