[maraton] Kryterium Le¶ne w Trzebani
Dodane przez Rudy dnia 19 kwiecie 2015 15:34:38
Zapowiadana s³oneczna pogoda zachêci³a nas do wyjazdu na kolejny wy¶cig. Tym razem na starcie pojawili¶my siê w 3 osobowym sk³adzie, ale za to wszyscy pojechali¶my mega, co przek³ada siê na 7 okr±¿eñ po 6,5 km... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Zapowiadana s³oneczna pogoda zachêci³a nas do wyjazdu na kolejny wy¶cig. Tym razem na starcie pojawili¶my siê w 3 osobowym sk³adzie, ale za to wszyscy pojechali¶my dystans mega, co przek³ada siê na 7 okr±¿eñ po 6,5 km.

Na wyjazd zdecydowali siê Rados³aw Hulewicz, £ukasz Wegnerski oraz Tomasz Wachowiak
Trasa wy¶cigu zosta³a wytyczona jedynie drogami nieutwardzonymi, mo¿na by³o siê na niej ¶wietnie bawiæ za spraw± wielu single tracków, a do mety prowadzi³ d³ugi podjazd spod którego wy³ania³y siê resztki kocich ³bów.

Ostatecznie zameldowali¶my siê na mecie w nastêpuj±cej kolejno¶ci:

Tomasz Wachowiak 11 Open / 9 M2 - po finiszu z grupy, której zawodnicy zajêli miejsca 2-14
Rados³aw Hulewicz 37 Open / 9 M4
£ukasz Wegnerski 40 Open / 17 M3

Pe³ne wyniki