Sk³ad 2015 - S³awomir Wo¼nicki
Dodane przez Rudy dnia 22 kwiecie 2015 20:48:31
Historia S³awomira Wo¼nickiego to ju¿ jedna z ostatnich publikacji cyklu "Sk³ad 2015".

Bêd±c dzieckiem pasjonowa³em siê Wy¶cigiem Pokoju. W gronie kolegów ¶cigali¶my siê po ulicach w K³ecku. Ka¿dy z nas chcia³ wygraæ, ale ¿ó³t± koszulkê móg³ mieæ tylko jeden z nas... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Bêd±c dzieckiem pasjonowa³em siê Wy¶cigiem Pokoju. W gronie kolegów ¶cigali¶my siê na ulicach w K³ecka. Ka¿dy z nas chcia³ wygraæ, ale ¿ó³t± koszulkê móg³ mieæ tylko jeden z nas.
Przyszed³ czas doros³o¶ci i zaczê³o we mnie dojrzewaæ zainteresowanie kolarstwem górskim. Mój pierwszy z³o¿ony rower, którym wjecha³em i zjecha³em z Guba³ówki. To by³o to. Ta ciê¿ka harówka by wjechaæ a potem... adrenalina przy zje¼dzie.
W tym szaleñstwie jest metoda. A dzi¶ jestem cz³onkiem klubu GKKG GNIEZNO i chcê go dumnie reprezentowaæ.