[maraton] DT4YOU MTB Maraton Oborniki
Dodane przez Rudy dnia 12 maj 2015 12:10:43
W sobotê 09.05.2015 w wielkopolskich Obornikach odby³a siê druga edycji DT4YOU MTB Maraton Oborniki. Organizatorzy zachêceni sukcesem poprzedniej edycji oprócz dystansu MINI licz±cego 37 km wzbogacili tegoroczn± edycjê o dodatkowy dystans: MEGA 74 km.... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa

W sobotê 09.05.2015 w wielkopolskich Obornikach odby³a siê druga edycji DT4YOU MTB Maraton Oborniki. Organizatorzy zachêceni sukcesem poprzedniej edycji oprócz dystansu MINI licz±cego 37 km wzbogacili tegoroczn± edycjê o dodatkowy dystans: MEGA 74 km.

Reprezentanci GKKG Gniezno stawili siê na maratonie w znacznym sk³adzie. Tomasz Wachowiak wybra³ dystans MEGA, natomiast dystans MINI pojechali: Artur Lisiecki, Micha³ Bednarek, Rafa³ Ober, Tomasz Romañski, Daniel Curul, S³awomir Wo¼nicki, Witold Wo¼nicki.

Trasa tegorocznej edycji w zdecydowanej mierze przebiega³a po terenie le¶nym z wieloma nie³atwymi podjazdami (przewy¿szenia na MEGA to oko³o 700 metrów, a na MINI - 345 metrów) i równie wymagaj±cymi zjazdami. Czê¶ci zawodnikom na pewno na d³ugo pozostan± w pamiêci bardzo piaszczyste odcinki trasy. Zarówno z powodu trudno¶ci w ich pokonywaniu jak i czêstszym ni¿ to konieczne kontakcie z pod³o¿em.


Wszyscy zawodnicy GKKG ukoñczyli swoje dystanse. Poszczególne wyniki:
MEGA:
Tomasz Wachowiak: 36 open/ 12 M16
MINI:
Artur Lisiecki: 66 open/ 9 M4
Micha³ Bednarek: 79 open/ 28 M3
Rafa³ Ober: 83 open/ 32 M3
Tomasz Romañski: 152 open/ 49 M16
Daniel Curul: 188 open/ 77 M30
Witold Wo¼nicki: 217 open/ 18 M5
S³awomir Wo¼nicki: 234 open/ 20 M5
Galeria zdjêæ