Memoria³ Jerzego Palickiego
Dodane przez Rudy dnia 19 maj 2015 21:58:12
Tegoroczna B³êkitna Pêtla, szosowy wy¶cig kolarski rozgrywany w okolicach Gniezna, bêdzie ju¿ VI Memoria³em Jerzego Palickiego. Chcieliby¶my nieco przybli¿yæ jego sylwetkê, szczególnie kolarzom m³odszego pokolenia... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Tegoroczna B³êkitna Pêtla, szosowy wy¶cig kolarski rozgrywany w okolicach Gniezna, bêdzie ju¿ VI Memoria³em Jerzego Palickiego. Chcieliby¶my nieco przybli¿yæ jego sylwetkê, szczególnie kolarzom m³odszego pokolenia.
Jerzy Palicki, ur. 27 sierpnia 1944 w Gnie¼nie, by³ jednym z za³o¿ycieli klubu LZS "Chrobry". Klub, którego prezesem zosta³ W³adys³aw Górkowski, tworzyli pasjonaci kolarstwa, trenuj±cy pod okiem Edmunda Kordoñskiego.
Nale¿a³ do czo³owych zawodników "Chrobrego". W 1963r. w wielkim stylu wygra³ kryterium uliczne "O B³êkitn± Wstêgê Miasta Gniezna", zwyciê¿aj±c na wszystkich lotnych finiszach. W latach 1962-63 zdobywa³ z kolegami tytu³y dru¿ynowych mistrzów województwa poznañskiego, pokonuj±c m. in. zespó³ Lecha Poznañ.
Karierê kolarsk± przerwa³o powo³anie do wojska, w tym czasie dru¿yna „Chrobrego” rozpad³a siê. Na pocz±tku lat 70-tych postanowi³ spróbowaæ swoich si³ w wy¶cigach samochodowych ale po wypadku podczas rajdu w Niemczech przyrzek³ sobie, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie nara¿aæ ¿ycia w tej dyscyplinie sportu.


W wieku 49 lat postanowi³ wróciæ do kolarstwa. „Mówi³, ¿e ucieka przed zawa³em” - tak wspomina tamten czas jego ¿ona Krystyna. Mocno przyk³ada³ siê do treningów, codziennie przeje¿d¿a³ na rowerze 100 kilometrów, startowa³ w wy¶cigach w kraju i za granic±. Zim± wyje¿d¿a³ na Majorkê, aby rozpoczynaæ sezon w kraju bêd±c ju¿ w wysokiej formie. Wysi³ek ten zaowocowa³ w 2005r. zdobyciem tytu³u Mistrza Polski Mastersów. Za to osi±gniêcie w 2006r. zosta³ odznaczony pami±tkowym medalem przez Prezydenta Miasta Gniezna.
Zmar³ nagle 9 marca 2009r.

"Patrz±c na ¿ycie Jerzego Palickiego trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e przeby³ je na rowerze. Rower to by³o jego ¿ycie"
- tak w artykule prasowym, zamieszczonym a tygodniku Przemiany na Szlaku Piastowskim opublikowanym 3 kwietnia 2009r. wspominaj± Jerzego Palickiego ¿ona i koledzy.