[szosa] Ko¼min Wielkopolski + Szubin
Dodane przez Rudy dnia 09 czerwiec 2015 20:43:42
W ubieg³± niedzielê odby³y siê dwa wy¶cigi szosowe w okolicy: w Ko¼minie Wielkopolskim oraz Szubinie. Klubowicze nastawieni po B³êkitnej Pêtli na jazdê po asfalcie wystartowali w obu wy¶cigach... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
W ubieg³± niedzielê odby³y siê dwa wy¶cigi szosowe w okolicy: w Ko¼minie Wielkopolskim oraz Szubinie. Klubowicze nastawieni po B³êkitnej Pêtli na jazdê po asfalcie wystartowali w obu wy¶cigach.

Pogoda w ostatnich dniach by³a upalna lecz niestety zawodnicy, którzy stawili siê na starcie nie mogli liczyæ na taki luksus. Od rana zdecydowanie ni¿sza temperatura plus deszcz zaskoczy³y startuj±cych.

W Ko¼minie Wielkopolskim klub GKKG Gniezno reprezentowa³ Micha³ Bednarek, który przygodê z wy¶cigami szosowymi rozpocz±³ niedawno, bo 2 tygodnie temu.

W swoim drugim wystêpie kolarskim osi±gn±³ znakomity wynik!
Na dystansie 38km na 99 startuj±cych zaj±³ 3 miejsce, a w swojej kategorii wiekowej (kat. M3) zwyciê¿y³ = 1 miejsce.

W Szubinie na linii startu zameldowali siê Dawid Marosz oraz Radek Jaskulski.
Radek zaj±³ 4 miejsce na krótszym dystansie w kategorii OPEN, natomiast Dawid po wielu próbach ucieczki finiszowa³ razem z peletonem, na dystansie dwukrotnie d³u¿szym.