[maraton] Bike Cross Maraton - Mosina 2015
Dodane przez Rudy dnia 29 czerwiec 2015 10:14:29
Dwunastu reprezentantów GKKG wziê³o udzia³ w maratonie, któy odby³ siê 28 czerwca w podpoznañskiej Mosinie. Chêæ do ¶cigania by³a bardzo du¿a, poniewa¿ w klasyfikacji dru¿ynowej zajmujemy 4 miejsce... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Dwunastu reprezentantów GKKG wziê³o udzia³ w maratonie, któy odby³ siê 28 czerwca w podpoznañskiej Mosinie. Chêæ do ¶cigania by³a bardzo du¿a, poniewa¿ w klasyfikacji dru¿ynowej zajmujemy 4 miejsce.
W niedzielny poranek obudzi³a nas potê¿na ulewa, co zdecydowanie nie zachêca³o do wyj¶cia z domu. Na szczê¶cie prognoza pogody okaza³a siê trafiona i po doje¼dzie do miasteczka zawodów nasze nastroje zdecydowanie siê poprawi³y - ju¿ nie pada³o.
Na dystansie Mega GKKG reprezentowali: Rados³aw Hulewicz, Dawid Marosz oraz Tomasz Wachowiak.
Na dystansie Mini GKKG reprezentowali: Kamil Makowski, £ukasz Wegnerski, Marek Makowski, Artur Lisiecki, S³awomir Wo¼nicki, Rafa³ Ober, Daniel Curul, Witold Wo¼nicki, Dominik Zas³awski.

Jak zaznaczy³ sam organizator byli¶my przygotowani na szybki wy¶cig na szybkiej trasie. Po rundzie honorowej nast±pi³ ostry start, który od razu podzieli³ stawkê - musieli¶my wjechaæ na Osow± Górê.
Podczas dystansu mega Dawid Marosz pokaza³ jak powinno siê rozpoczynaæ wy¶cig - poszed³ ostro do przodu, Tomek zosta³ za nim. Pierwsza grupa pope³ni³a b³±d na 1 okr±¿eniu, trac±c kilka minut - dziêki temu Tomek znalaz³ siê przed Dawidem i nie tylko, poniewa¿ na 2 okr±¿enie wje¿d¿a³ samotnie jako pierwszy, maj±c pó³ minuty przewagi nad goni±c± go grup±.

Ostatecznie Tomek zakoñczy³ rywalizacjê na 5 miejscu open oraz 4 w M2, a Dawid 45 open 13 w M3, a Rados³aw Hulewicz 51 open, 11 w M4.
Nale¿y jeszcze wspomnieæ, ¿e Dawid dzieñ wcze¶niej ¶ciga³ siê podczas Pucharu Polski Masters w Krzywiniu!

Na dystansie mini mo¿na by³o zauwa¿yæ 9 pomarañczowych koszulek GKKG! Najbardziej cieszy rosn±ca forma klubowiczów, którzy na ka¿dym kolejnym maratonie pokazuj± siê z coraz lepszej strony - oby tak dalej!
Jako pierwszy na mecie pojawi³ siê Kamil Makowski, a £ukasz wjecha³ 6 sekund z nim.
WYNIKI GKKG:

MEGA:
Tomasz Wachowiak 5 Open 4 M2
Dawid Marosz 45 Open 13 M3
Rados³aw Hulewicz 51 Open 11 M4

MINI
Kamil Makowski 10 Open 5 M2
£ukasz Wegnerski 11 Open 5 M3
Rafa³ Ober 68 Open 28 M3
Artur Lisiecki 75 Open 12 M4
Marek Makowski 102 Open 18 M4
Dominik Zas³awski 113 Open 42 M3
Witold Wo¼nicki 196 Open 33 M4
Daniel Curul 211 Open 88 M3
S³awomir Wo¼nicki 251 Open 42 M4

fot. GKKG
fot. M. Kawka
fot. H. Marczak