Porady serwisowe
Dodane przez thomson dnia 11 grudzie 2005 14:21:34
Przedstawiamy kompletn± instrukcjê serwisow± dla Bombera Mx Comp Coil 2003 przygotowan± przez Bloszka :] Instrukcja ta jest do¶æ uniwersalna gdy¿ wiêkszo¶æ amortyzatorów ma podobn± budowê ogóln±, a szczególnie te ze stajni Marzocchi.
Przypominamy, ¿e ¿eby amortyzator dzia³a³ prawid³owo i nie psu³ siê nale¿y regularnie go czy¶ciæ, wymieniaæ zu¿yte elementy ... po prostu nale¿u o niego dbaæ, a wiêc do roboty !