[maraton] Bike Cross Maraton - Skoki 2015
Dodane przez Rudy dnia 28 lipiec 2015 09:39:14
Na Maratonie MTB, który odby³ siê w Skokach 26-07-2015, klub GKKG Gniezno reprezentowa³o 13 zawodników. Pogoda w dniu zawodów by³a wielk± zagadk±, poniewa¿ jeszcze dzieñ wcze¶niej nad Wielkopolsk± szala³y fronty burzowe i przechodzi³y fale upa³ów. Jednak po dotarciu do Skoków okaza³o siê, ¿e jest zimno, kropi deszcz oraz wieje mocny porywisty wiatr. Ale ka¿dy z uczestników wiedzia³ dobrze, ¿e po starcie liczy siê tylko dobra noga i nikt nie bêdzie zawraca³ sobie g³owy pogod±... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Na Maratonie MTB, który odby³ siê w Skokach 26-07-2015, klub GKKG Gniezno reprezentowa³o 13 zawodników.


Pogoda w dniu zawodów by³a wielk± zagadk±, poniewa¿ jeszcze dzieñ wcze¶niej nad Wielkopolsk± szala³y fronty burzowe i przechodzi³y fale upa³ów. Jednak po dotarciu do Skoków okaza³o siê, ¿e jest zimno, kropi deszcz oraz wieje mocny porywisty wiatr. Ale ka¿dy z uczestników wiedzia³ dobrze, ¿e po starcie liczy siê tylko dobra noga i nikt nie bêdzie zawraca³ sobie g³owy pogod±…
Trasa poprowadzona by³a duktami le¶nymi z wieloma podjazdami i singlami w okolicach jeziora. Nie by³o ca³kiem p³asko i szybko jak wszyscy my¶leli, a kilka b³otnistych odcinków spowodowa³o, ¿e na metê nikt nie wjecha³ bez czarnej mazi na sobie i na rowerze.


Na dystansie Mega GKKG reprezentowali: Rados³aw Hulewicz, £ukasz Wegnerski oraz Dawid Marosz.

Maj±c na uwadze klasyfikacjê dru¿ynow± ca³ego cyklu Bike Cross Maraton, na dystans MEGA (pod nieobecno¶æ Tomka Wachowiaka) pierwszy raz zdecydowa³ siê £ukasz Wegnerski.
W swoim debiucie na d³u¿szej trasie zdoby³ doskona³e 38 miejsce zapewniaj±c cenne punkty dla zespo³u.
Natomiast Dawid Marosz kolejny raz otar³ siê o podium – w swojej kategorii tym razem zaj±³ 4 miejsce.


Na dystansie Mini GKKG reprezentowali: Kamil Makowski, Marek Makowski, Artur Lisiecki, S³awomir Wo¼nicki, Rafa³ Ober, Micha³ Bednarek, Rados³aw Jaskulski, Dominik Zas³awski, Tomasz Romañski i Rafa³ Borecki.

Pomarañczowe barwy GKKG mo¿na by³o zauwa¿yæ aktywnie prowadz±cych swoje „poci±gi” przede wszystkim w pierwszej setce, a nale¿y dodaæ, ¿e na dystansie mini wystartowa³o ³±cznie oko³o 480 zawodników.
WYNIKI GKKG:

MEGA:
Dawid Marosz 15 Open 4 M3
£ukasz Wegnerski 38 Open 11 M3
Rados³aw Hulewicz 40 Open 11 M4

MINI
Kamil Makowski 27 Open 14 M2
Rados³aw Jaskulski 52 Open 8 M4
Rafa³ Ober 60 Open 21 M3
Artur Lisiecki 64 Open 10 M4
Micha³ Bednarek 85 Open 33 M3
Dominik Zas³awski 92 Open 37 M3
Marek Makowski 94 Open 15 M4
Tomasz Romañski 106 Open 30 M2
Rafa³ Borecki 171 Open 29 M4
S³awomir Wo¼nicki 271 Open 44 M4