[maraton] Bike Cross Maraton - Suchy Las 2015
Dodane przez Rudy dnia 12 sierpie 2015 14:09:35
Gor±czka, upa³, skwar - tak niedzielny (09/08/2015) maraton z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB zapamiêtaj± uczesnicz±cy w nim zawodnicy GKKG Gniezno w sile 14 mê¿czyzn i 1 kobiety. Synoptycy przewidywali na ten dzieñ l¿ejsz± pogodê - mimo wszystko temperatura siêgaj±ca 29-30 st Celcjusza da³a siê odczuæ uczetnikom stoj±cym w poszczególnych sektorach czekaj±cych na start w swoich dystansach.... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsaGor±czka, upa³, skwar - tak niedzielny (09/08/2015) maraton z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB zapamiêtaj± uczesnicz±cy w nim zawodnicy GKKG Gniezno w sile 14 mê¿czyzn i 1 kobiety.
Synoptycy przewidywali na ten dzieñ l¿ejsz± pogodê - mimo wszystko temperatura siêgaj±ca 29-30 st Celcjusza da³a siê odczuæ uczetnikom stoj±cym w poszczególnych sektorach czekaj±cych na start w swoich dystansach.
Jako pierwsi startowali zawodnicy z dystansu MEGA w sk³adzie: Rados³aw Hulewicz, Tomasz Wachowiak i debiutuj±cy na tym dystansie Kamil Makowski. Dystans MEGA przewidywa³ do pokonania ok 68 km.
[foto: kamil.jpg]

Po 30 min startowa³ dystans MINI, czyli ok 34 km. Na starcie liczna grupa: Artur Lisiecki, Rados³a Jaskólski, Rafa³ Borecki, Rafa³ Ober, £ukasz Wegnerski, Marek Makowski, S³awomir Wo¼niak, Witold Wo¼niak, Tomasz Romañski, Micha³ Bednarek i Daniel Curul.

Nasza jedyna przedstawicielka klubu - Paulina Cabanek - wykonywa³a foto-wideo relacjê.
Trasa przebiega³a g³ównie po le¶nych duktach, polnych drogach i terenie poligonu wojskowego Biedrusko, gdzie czeka³y na zawodników ciekawe urozmaicenia na trasie o czym ¶wiadczy³ wygl±d zawodników po przejechaniu maratonu. Tu plus do organizatorów. Kolejny to umiejscowienie wiêkszej ilo¶cu bufetów + kurtyna wodna, która by³a chwil± - co prawda bardzo króciutk± - wytchnienia na trasie w ten upalny dzieñ.
Maraton dla wiêkszo¶ci klubowiczów bardzo udany mimo trudnych warunków atmosferycznych. Niestety dla jednego z uczesników zakoñczony nieprzyjenym i feralnym upadkiem na ok 20 metrów przed met± wynikaj±cym z przegrzania organizmu, a zakoñczony z³amaniem obojczyka. Rafa³ - ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia!
Wyniki poszczególnych dystansów:

MEGA:
Rados³aw Hulewicz: 27 Open, 7 M-4
Kamil Makowski: 33 Open, 14 M-2
Tomasz Wachowiak: 53 Open, 19 M-2

MINI:
£ukasz Wegnerski: 23 Open, 8 M-3
Rados³a Jaskulski: 40 Open, 7 M-4
Rafa³ Ober: 56 Open, 26 M-3
Artur Lisiecki: 69 Open, 9 M-4
Marek Makowski: 79 Open, 12 M-4
Micha³ Bednarek: 89 Open, 38 M-3
Tomasz Romañski: 102 Open, 22 M-2
Daniel Curul: 161 Open, 70 M-3
S³awomir Wo¼nicki: 237 Open, 40 M-4
Witold Wo¼nicki: 240 Open, 42 M-4
Rafa³ Borecki: 401 Open, 76 M-4


Galeria zdjêæ
Nagranie z wy¶cigu MINI