[uphill + maraton] ¦nie¿ka i Klêka
Dodane przez Rudy dnia 08 wrzesie 2015 21:45:53
W miniony weekend rozjechali¶my siê po ca³ej Polsce. Go¶cili¶my na maratonie w Klêce, a tak¿e zdobywali¶my w ekstremalnych warunkach najwy¿szy szczyt Karkonoszy - ¦nie¿kê... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
W miniony weekend rozjechali¶my siê po ca³ej Polsce. Go¶cili¶my na maratonie w Klêce, a tak¿e zdobywali¶my w ekstremalnych warunkach najwy¿szy szczyt Karkonoszy - ¦nie¿kê...

Do Karpacza wybrali¶my siê w sk³adzie: Artur, Radek, Tomek i Paulina. Jechali¶my nie wiedz±c, czy w ogóle wy¶cig zostanie rozegrany, a to za spraw± prognoz pogody, które przewidywa³y opady ¶niegu i porywy wiatru siêgaj±ce nawet 140km/h!Doje¿d¿aj±c do Jeleniej Góry nic nie zwiastowa³o tego co dzia³o siê nastêpnego dnia.


Po obudzeniu siê nie by³o ju¿ tak piêknie, Karpacz w niedzielny poranek przywita³ nas zimnem i deszczem. Podczas odbioru pakietów startowych dowiedzieli¶my siê, ¿e organizatorzy planuj± przeprowadziæ wy¶cig na ca³ej trasie. Ucieszy³o nas to poniewa¿ nie przyjechali¶my tutaj, aby ¶cigaæ siê przez pó³ godziny! By³o wiadomo, ¿e bêdzie zimno 0 stopni na górze, silny wiatr i deszcz, wszystko to powodowa³o temperaturê odczuwaln± zdecydowanie poni¿ej -10 stopni!

Na odprawie technicznej zostali¶my poinformowani, i¿ wy¶cig mo¿e zostaæ skrócony do Domu ¦l±skiego w przypadku gdy zacznie sypaæ ¶nieg.Tomek doje¿d¿a do szczytu, a w tle panorama Karpacza.


Trasa wy¶cigu mia³a 14,5 km d³ugo¶ci oraz 1055 m przewy¿szenia, ka¿dy da³ z siebie wszystko. Na takim wy¶cigu nie by³o mowy o je¼dzie na kole, ka¿dy jecha³ tak szybko jak potrafi³. Walczyæ musieli¶my nie tylko ze sob±, ale tak¿e z szalej±cym wiatrem. Ka¿dy uczestnik spêdzi³ na ¶nie¿ce nie wiêcej ni¿ minutê, poniewa¿ wiatr zwala³ z nóg, a bêd±c rozgrzanym po wje¼dzie nie trudno by³o o wyziêbienie organizmu. Najtwardsze okaza³y siê nasze Dziewczyny Paulina i Anita, które wytrwale kibicowa³y nam na szczycie i robi³y zdjêcia. Dziêkujemy!

Baza wy¶cigu mie¶ci³a siê w Domu ¦l±skim, gdzie dygocz±c wypili¶my niezliczon± ilo¶æ herbaty.Nie wygl±dali¶my wyra¼nie, doniesienie herbaty z baru do stolika bez wylewania by³o niemo¿liwe. (Na zdjêciu Filip i Radek)


Podczas zjazdu zobaczyli¶my pierwszy w tym sezonie ¶nieg i nie czuj±c klamek jako¶ zjechali¶my do dolnej bazy wy¶cigu.

Zajêli¶my bardzo dobre lokaty!
Tomasz Wachowiak: 10 Open / 5 M2
Rados³aw Jaskulski: 78 Open / 18 M4
Artur Lisiecki: 134 Open / 35 M4Bli¿ej Gniezna te¿ siê dzia³o!

Klêka MTB Maraton 2015 - kolejny w tym sezonie w Wielkopolsce maraton MTB. Kolejny, a jednak nowy. Nowy bo organizowany po raz pierwszy w Klêce przez fanów cyklozy i czynnych zawodników. Pierwsze wzmianki o maratonie pojawi³y siê w sieci ju¿ w lipcu i regularnie by³y uzupe³niane. Organizatorzy dbaj±c o to - zachêcili do udzia³u w niej. A skoro impreza MTB jest dobrze zapowiadana to nie mo¿e byæ inaczej na miejscu.

Przedstawiciele GKKG Gniezno nie mógli post±piæ inaczej jak tylko udaæ siê do Klêki i sprawdziæ osobi¶cie co te¿ przygotowali zawodnicy dla zawodników.
Jako, ¿e Klêka MTB Maraton by³ debiutem nale¿a³o wypróbowaæ wszystkie dostêpne dystanse.
Na MEGA - 60km wystartowa³ samotnie Rados³aw Hulewicz co nie przeszkodzi³o mu zdobyæ 4-go miejsca w swojej kategorii!
Na MINI - 30km pojawili siê Rafa³ Ober, S³awomir oraz Witold Wo¼niccy. Panowie równie¿ zawalczyli o dobre lokaty. Rafa³ zdoby³ 4-te miejsce w swojej kategorii.
Ostatnim - nie mniej wa¿nym - by³ dystans 12km w tzw Paradzie Rodzinnej, na której to wystartowa³ Daniel Curul z ¿on± Agat± i synem Maksymem dla których to start w tego typu imprezie by³ równie¿ debiutem. Ca³a trójka pokaza³a siê z jak najlepszej strony. Szczególne uznanie dla debiutuj±cych - pokonali ca³y dystans "w siodle".Ju¿ pierwszy start wywo³uje szczere u¶miechy!


Czy debiut Kleka MTB Maraton by³ udany? Jak wspominali uczestnicy wszystkich dystansów: "trasê" odczu³o siê trasê w nogach (a to przecie¿ najwa¿niejsze ;) ), nie mo¿na by³o siê nudziæ ani zgubiæ - oznaczenie trasy by³o na pi±tkê z plusem.
Trasa pozwala³a siê solidnie zmêczyæNa plus zas³uguj± równie¿: oprawa po wy¶cigowa - czyli po pierwsze bufet :). Oprócz owoców, wody i ciep³ego (w tym przypadku pyszna grochówka) posi³ku na kolarzy czeka³ wypiek wraz z kaw±/cherbat±.Za rok wracamy!Po drugie medale, puchary i nagrody - równie¿ pieniê¿ne. Nagradzane trzy pierwsze miejsca w kategoriach, open oraz dru¿ynowo. No i nie zapominajmy o ka¿dym uczestniku Parady Rodzinnej.

Co na minus? Niestety pogoda siê nie popisa³a. Silny ch³odny wiatr oraz przelotne opady móg³y zniechêciæ kilku uczestników. Na pewno bêd± mieli co odrabiaæ w Klêka MTB Maraton 2016!


Nasze wyniki:
MEGA:
- Rados³aw Hulewicz: 19 Open/ 4 M4
MINI:
- Rafa³ Ober: 23 Open / 4 M4
- S³awomi Wo¼nicki: 63 Open / 15 M4
- Witold Wo¼nicki: 66 open / 17 M4
Parada Rodzinna:
- Agata Curul: 3 Open/ 2 w¶ród Kobiet
- Maksym Curul: 6 Open / 2 w¶ród Mê¿czyzn
- Daniel Curul: 7 Open / 3 w¶ród Mê¿czyzn


Gratulujemy!
Galeria zdjêæ
Film z przejazdu