[Niedzielna Jazda] Powidz 25.10.2015
Dodane przez Rudy dnia 25 padziernik 2015 16:08:53
Przysz³a jesieñ, zakoñczy³ siê sezon wy¶cigowy dlatego wracamy do tradycji niedzielnych przeja¿d¿ek. Co tydzieñ bêdziemy spotykaæ siê o 11:00 na Rynku w celu wspólnego przejechania kilkudziesiêciu kilometrów. Dzisiaj by³o nas 11... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Przysz³a jesieñ, zakoñczy³ siê sezon wy¶cigowy dlatego wracamy do tradycji niedzielnych spotkañ. Co tydzieñ bêdziemy spotykaæ siê o 11:00 na Rynku w celu wspólnego przejechania kilkudziesiêciu kilometrów. Dzisiaj by³o nas 11.

Celem by³ Powidz.
Mapê i szczegó³y mo¿na zobaczyæ TUTAJ


Dzisiaj by³o nas 11, w tym tak¿e nowe twarze!Zaczêli¶my spokojnie przez miasto.Las jesieni± jest wyj±tkowo ³adny.Jedziemy przez WylatkowoPostoje te¿ s± potrzebne - tym razem w Powidzu, który by³ celem naszego wyjazdu.Pami±tkowe zdjêcie na pla¿y.


Wracaj±c mo¿na by³o poczuæ ju¿ zmêczenie.Dlatego te¿ warto czasami siê zatrzymaæ - pamiêtajmy o jedzeniu!.