Podsumowanie sezonu 2015
Dodane przez Rudy dnia 26 luty 2016 12:48:24
Lepiej pó¼no ni¿ pó¼niej, czyli podsumowanie sezonu 2015!
Naszym g³ównym cyklem imprez w sezonie 2015 to oczywi¶cie Bike Cross Gogol MTB. Poni¿ej zestawienie wyników w klasyfikacji generalnej... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Podsumowanie sezonu 2015.
Naszym g³ównym cyklem imprez w sezonie 2015 to oczywi¶cie Bike Cross Gogol MTB. Poni¿ej zestawienie wyników w klasyfikacji generalnej.

GOGOL GENERALKA ZAWODNICY

Dystans MINI.


Kamil Makowski: 8 miejsce w kat. M-2
- 7/8 startów

Tomasz Romañski: 45 miejsce w kat. M-2
- 5/8 startów

Szymon Waliñski: 86 miejsce w kat. M-2
- 3/8 startów

----------------------------------------------------

Rafa³ Ober: 15 miejsce w kat. M-3
- 7/8 startów

Daniel Curul: 54 miejsce w kat. M-3
- 6/8 startów

£ukasz Wegnerski: 60 miejsce w kat. M-3
- 5/8 startów

Dominik Zas³awski: 98 miejsce w kat. M-3
- 5/8 startów

Micha³ Bednarek: 167 miejsce w kat. M-3
- 3/8 startów

----------------------------------------------------

Rados³aw Jaskulski: 7 miejsce w kat. M-4
- 6/8 startów

Artur Lisiecki: 8 miejsce w kat. M-4
- 8/8 startów

Marek Makowski: 13 miejsce w kat. M-4
- 8/8 startów

Witold Wo¼nicki: 28 miejsce w kat. M-4
- 7/8 startów

S³awomir Wo¼nicki: 31 miejsce w kat. M-4
- 7/8 startów

Rafa³ Borecki: 64 miejsce w kat. M-4
- 4/8 startów

Dystans MEGA.


Tomasz Wachowiak: 5 miejsce w kat. M-2
- 6/8 startów

Dawid Marosz: 4 miejsce w kat. M-3
- 6/8 startów

Rados³aw Hulewicz: 6 miejsce w kat. M-4
- 7/8 startówGOGOL GENERALKA dru¿yny:
- GKKG 8 na 85


Co jeszcze wydarzy³o siê w sezonie 2015:
- pojawi³ siê cykl wpisów przybli¿aj±cy naszych zawodników, który bêdzie kontynuowany w przysz³o¶ci,
- do dru¿yny do³±czy³o 6-ciu nowych zawodników: Dominik Zas³awski, Witold Wo¼nicki, S³awomir Wo¼nicki, Szymon Waliñski, Rafa³ Borecki, Rados³aw Hulewicz,
- powrócili¶my do organizacji imprezy zimowej - Witer Race, który w tym sezonie cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem - za co dziêkujemy wszystkim uczestnikom
- by³a oczywi¶cie B³êkitna Pêtla i kultowy ju¿ na ziemi Gnie¼nieñskiej lokalny wy¶cig: Dêbówiec. W tym roku by³a to 18-sta edycja!
- pojawiamy siê regularnie na Gnie¼nieñskim Rynku z cyklem: Niedzielne Jazdy
Co¶ jeszcze? najlepiej przedstawia poni¿sza grafika