Winter Race i maraton w £ebie
Dodane przez Rudy dnia 17 marzec 2016 20:31:27
W miniony weekend zorganizowali¶my Winter Race, a jeden z naszych klubowiczów wystartowa³ w maratonie w £ebie.
Zapraszamy do relacji z obu wydarzeñ... [czytaj wiêcej]

Rozszerzona zawarto newsa
Po raz kolejny zorganizowali¶my zimowy wy¶cig rowerowy, który drugi raz odby³ siê Skorzêcinie nieopodal Hotelu Bia³ego.
Tegoroczna edycja okaza³a siê rekordowa pod wzglêdem ilo¶ci uczestników: 41 osób wystartowa³o na dystansie 15 km, a a¿ 113 na dystansie 30 km. Zawodnicy przyjechali nie tylko z Gniezna, a tak¿e z Poznania, Bydgoszczy, Pi³y, Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i wielu innych miejscowo¶ci. Na li¶cie startowej pojawi³y siê nazwiska rozpoznawalne w¶ród kolarzy.

Pogoda wpasowa³a siê idealnie w ideê wy¶cigu – by³o odpowiednio zimno, ale nie spad³a ani jedna kropla deszczu, pozwoli³o to na sprawne przeprowadzenie zawodów. Trasa poprowadzona by³a malowniczymi drogami otaczaj±cymi jezioro Bia³e. Nie brakowa³o piêknych widoków oraz ciekawych, w±skich ¶cie¿ek.

W wy¶cigu na 15 km najszybszy okaza³ siê Dawid Godlewski reprezentuj±cy klub UKS Sportowiec Pi³a, natomiast d³u¿szy wy¶cig wygra³ Przemys³aw Mocek reprezentuj±cy Ostrowsk± Kawaleriê Kolarsk±, wyprzedzaj±c nieznacznie Rafa³a Szturo oraz Huberta Semczuka.


Pojawili¶my siê na starcie bardzo liczn± grup±, co spowodowa³o, ¿e wszêdzie mo¿na by³o zauwa¿yæ nasze charakterystyczne pomarañczowe stroje.

Impreza zosta³a zakoñczona dekoracj± wspart± przez Prezydenta Miasta Gniezna – Tomasza Budasza, pod którego patronatem odby³ siê wy¶cig, wrêczone zosta³y puchary oraz nagrody ufundowane przez sklep Green Bike, mieszcz±cy siê w Gnie¼nie przy ulicy Sobieskiego.Winter Race na pewno wróci do Skorzêcina za rok!

W tym samym dniu na pó³nocy kraju odbywa³ siê III Maraton MTB £eba 2016, na którym to klub reprezentowa³ Daniel Curul. Daniel zdecydowa³ siê na debiutancki start na dystansie MEGA - 49km. Maraton w nadmorskich klimatach ukoñczy³ w czasie: 02:00:37 i uplasowa³ siê na pozycji: 57/108 Open; 16/30 w kat. M3.