Skandia Warszawa i wspomnienie z Dolska
Dodane przez Rudy dnia 06 kwiecie 2016 21:02:25
Sezon 2016 ruszy³ pe³n± par±, zaliczyli¶my ju¿ starty w 2 du¿ych maratonach: w Dolsku i Warszawie
Zapraszamy do relacji... [czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
W dniu sobotê 16 kwietnia wystartowa³ najpopularniejszy cykl maratonów w Polsce – Skandia Maraton Lang Team, w którym to uczestnicz± tak¿e gnie¼nianie.

Maratony organizuje by³y zawodowy kolarz Czes³aw Lang, organizator wielkiego wydarzenia jakim jest wy¶cig Tour De Pologne. Fenomenalna atmosfera, wywiady dla telewizji i radia, start i meta w piêknych miastach – to w³a¶nie charakteryzuje maratony Skandia.Satpol Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego by³ reprezentowany przez: Dariusza £ukasiewicza, Daniela Curula oraz Tomasza Romañskiego. Stanêli oni do rywalizacji ramiê w ramiê, ko³o w ko³o z ponad 800 innymi kolarzami. Na mecie zameldowali siê w nastêpuj±cej kolejno¶ci:
Tomasz Romañski 15 miejsce w kategorii M2
Dariusz £ukasiewicz 23 miejsce w kategorii M5
Daniel Curul 35 miejsce w kategorii M3.

Tydzieñ wcze¶niej rozpoczêli¶my Wielkopolskie ¶ciganie w Dolsku:

W pochmurny poranek 10.04.2016 rozpocz±³ siê oficjalnie sezon MTB w Wielkopolsce - wystartowa³ cykl Bike Cross Maraton 2016.
Impreza ta przyci±ga co roku coraz wiêksz± liczbê fanów kolarstwa. Nie inaczej by³o dzi¶. Siedmiuset zawodników z ca³ego kraju pojawi³o siê na linii startu w Dolsku. W¶ród nich dwunastu zawodników Satpol GKKG.

Naszym g³ównym tegorocznym celem jest uplasowanie siê jak najwy¿ej w klasyfikacji dru¿ynowej, pomimo braku oficjalnych wyników wydaje nam siê, ¿e po pierwszym wy¶cigu bêdziemy zajmowaæ ok 5 pozycjê.
Z tego powodu znacznie wiêksza czê¶æ z nas startuje na najd³u¿szym dystansie - tam mo¿na zdobyæ wiêcej potrzebnych klubowi punktów.
Wy¶cig rozegrany zosta³ na dwóch dystansach.
Na dystans MINI o d³ugo¶ci 24 km zdecydowali siê, zajmuj±c nastêpuj±ce pozycje:
Rados³aw Jaskulski: 57 Open, 10 M-4
S³awomir Wo¼nicki: 224 Open, 18 M-5
Tomasz Romañski: 119 Open, 29 M-2

Na dystansie MEGA o d³ugo¶ci 59,6 km wystartowali, zajmuj±c nastêpuj±ce pozycje:
Dawid Marosz: 68 Open, 24 M-3
£ukasz Wegnerski: 83 Open, 33 M-3
Rados³aw Hulewicz: 118 Open, 28 M-4
Daniel Curul: 129 Open, 50 M-3
Artur Lisiecki: 171 Open, 44 M-3
Marek Makowski: 172 Open, 45 M-3
Micha³ Bednarek: 182 Open, 69 M-3
Tomasz Wachowiak: DNF
Rafa³ Ober: DNF

Kolejny start w cyklu Bike Cross Maraton ju¿ 1 maja w Chodzie¿y!

Pe³na galeria zdjêæ: https://plus.google.com/b/108850941762407991143/photos/108850941762407991143/album/6272008640348317265?authkey=CLXErJXNhNr5hAE