Solid Leszno, XC Kleczew, XC Duszniki-Zdrój
Dodane przez Rudy dnia 18 czerwiec 2016 23:05:32
Lekko spó¼nieni zapraszamy na relacje 3 wy¶cigów! Solid Maratonu w Lesznie, oraz zawodów XC w Kleczewie i Dusznikach Zdroju...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Start Radka w czwartej ods³onie cyklu Solid MTB w dniu 16-05-2016 w Lesznie do ³atwych nie nale¿a³. Organizatorzy wycisnêli z trasy 110% mo¿liwo¶ci terenowych i technicznych. Do tego upa³ oraz wszechobecny kurz i piach. Start na dystansie MINI - 44km uplasowa³ Rados³awa Hulewicza na pozycji: 50 - Open; 11 - M4.
Gratulujemy!

Galeria zdjêæ

PFKA Cup
W niedzielê 22-05.2016 odby³a siê trzecia edycja cyklu PFKA Cup. Tym razem zawody w formule Cross Country odby³y siê na trasie zlokalizowanej w Kleczewie ko³o Konina wokó³ tamtejszej "Malty". Trasa nie charakteryzowa³a siê wiêkszymi trudno¶ciami technicznymi, lecz w ca³o¶ci znajdowa³a siê na terenie ca³kowicie pozbawionym cienia, a dzieñ 22 maja by³ szczególnie s³oneczny. Fragmenty jazdy po trawie i kopnym piasku sprawia³y, ¿e pokonywanie pêtli nie przychodzi³o z ³atwo¶ci±.
W kategorii Elita zawodnik Satpol GKKG - Dawid Micorek uplasowa³ siê na 7 miejscu.

Galeria zdjêæNatomiast w sobotê 28-05.2016 miejsce mia³a czwarta edycja PFKA Cup. Miejsce zawodów to po³o¿one w Górach Sto³owych Duszniki-Zdrój. Pêtla zlokalizowana w górskim kurorcie oferowa³a wszystko to, co najlepsze w Cross Country - przyjemne podjazdy, techniczne zjazdy, urokliwe singletracki i ciasne nawroty. Wszystko to razem wymaga³o pe³nej kontroli nad rowerem i sprawnego pos³ugiwania siê przerzutkami i hamulcami.
Jedyny reprezentant Satpol GKKG Dawid Micorek zaj±³ 5 miejsce w kategorii Elita.Galeria zdjêæ