Gogol MTB Mosina
Dodane przez Rudy dnia 19 czerwiec 2016 21:15:53
Czwarta ods³ona Bike Cross Maraton Gogol MTB odby³a siê w miejscowo¶ci Mosina w w upalny dzieñ 19.06.2016. Trasa maratonu nazywana przez uczestników "szybk±" nie jest pozbawiona typowych dla MTB smaczków...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Czwarta ods³ona Bike Cross Maraton Gogol MTB odby³a siê w miejscowo¶ci Mosina w w upalny dzieñ 19.06.2016. Trasa maratonu nazywana przez uczestników "szybk±" nie jest pozbawiona typowych dla MTB smaczków. Znalaz³o siê tu sporo rozleg³ych ka³u¿, b³otnistych odcinków, trochê piachu, "tarka", parê d³u¿szych podjazdów wraz z s³ynnym w tej okolicy : "Janosikiem". Oczywi¶cie nie wolno zapomnieæ o pocz±tkowym 900-set metrowym podje¼dzie na samym pocz±tku maratonu, który w naturalny sposób dokonuje istnej selekcji w¶ród zawodników.

w tych oto warunkach zawodnicy Satpol GKKG startuj±c w poszczególnych kategoriach i dystansach zajêli miejsca:

MINI - ok 30km:
Rados³aw Jaskulski: 19 Open; 3 M4 - Podium!
S³awomir Wo¼nicki: 216 Open; 14 M5

MEGA - ok 60km:
£ukasz Wegnerski: 24 Open; 10 M3
Tomasz Wachowiak: 41 Open; 9 M2
Dawid Miciorek: 47 Open; 14 M2
Daniel Curul: 51 Open; 19 M3
Rafa³ Ober: 61 Open; 21 M3
Marek Makowski: 77 Open; 22 M4