Gogol MTB Skoki
Dodane przez Rudy dnia 26 czerwiec 2016 21:52:11
Na pi±t± ods³onê cyklu Solid MTB, która odby³a siê na terenach miejscowo¶ci Mchy w gminie Ksi±¿ Wielkopolski w dniu 12.06.2016 uda³o siê dwóch zawodników naszego klubu: Rados³aw Hulewicz i Daniel Curul....[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Pó³metek ¶cigania za nami!

Pó³metek ¶cigania w maratonach MTB z cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB za nami. Dzi¶ tj 26.06.2016 siedmioosobowa grupa zawodników Satpol GKKG pojawi³a siê w miejscowo¶ci Skoki, gdzie te¿ odby³a siê pi±ta edycja ww cyklu. Na te okazjê organizatorzy przygotowali dwa dystanse: MINI - 32 km oraz MEGA - 70 km. Kolarzom przysz³o siê z nimi zmierzyæ przy deszczowej aurze. Dodatkowo wieczorne burze dnia poprzedniego zamieni³y trasê w do¶æ podmok³± przez co trudno¶æ trasy wzros³a oraz b³otnist± co by³o dodatkow± "atrakcj±".W tych te¿ warunkach na dystansie MINI swoj± klasê pokaza³ Rados³aw Jaskulski, który po wywalczeniu w zesz³ym tygodniu w Mosinie 3-go miejsca w swojej kategorii, dzi¶ poprawi³ wynik i uklasowa³ siê na miejscu pierwszym! Gratulacje!

Wyniki MINI:
Rados³aw Jaskulski: 21 Open; 1 M4 !!
S³awomir Wo¼nicki: 177 Open; 15 M5

Pozostali zawodnicy na siedemdziesiêcio kilometrowym dystansie MEGA walczyli o dobre pozycje wynikowe oraz co najwa¿niejsze o kolejne punkty do klasyfikacji generalnej dru¿yn.
Uplasowali siê na poszczególnych miejscach:

Wyniki MEGA:
£ukasz Wegnerski: 30 Open; 9 M3
Daniel Curul: 62 Open; 19 M3
Tomasz Wachowiak: 63 Open; 14 M2
Rafa³ Ober: 72 Open; 23 M3
Marek Makowski: 82 Open; 23 M4

Tym samym Satpol GKKG na chwilê obecn± zajmuje dobre CZWARTE miejsce w klasyfikacji generalnej dru¿yn na 42-wie sklasyfikowane!

Gratulujemy wyników!