Fina³ MTB PFKA CUP
Dodane przez Rudy dnia 04 lipiec 2016 09:53:46
W dniu 03.07.2016 odby³ siê fina³ MTB PFKA CUP, czyli ogólnopolskiego cyklu wy¶cigów w formule XCO. Zawody odby³y siê na najbardziej wymagaj±cej technicznie, lekko zmodyfikowanej trasie w Pniewach...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Pniewy XC - Fina³ edycjiW dniu 03.07.2016 odby³ siê fina³ MTB PFKA CUP, czyli ogólnopolskiego cyklu wy¶cigów w formule XCO. Zawody odby³y siê na najbardziej wymagaj±cej technicznie, lekko zmodyfikowanej trasie w Pniewach. To drugie podej¶cie zawodników do tej trasy - pierwsze odby³o siê w maju 2016 w ramach Mistrzostw Wielkopolski w XCO, gdzie mistrzowsk± koszulkê - zdoby³ Rados³aw Hulewicz w kategoii Masters 4.
Zawodnicy Satpol GKKG czynnie brali udzia³ w wy¶cigach ca³ego cyklu co zaowocowa³o dobrymi wynikami w klasyfikacji generalnej, a start w finale mia³ byæ tego potwierdzeniem.

FINA£:
Daniel Curul startuj±cy w kategorii Masters 1 ukoñczy³ wy¶cig na miejscu CZWARTYM!
Dawid Micorek startuj±cy w kategorii Elita ukoñczy³ wy¶cig na miejscu ÓSMYM!

KLASYFIKACJA GENERALNA:
Daniel Curul - Masters 1 - miejsce 2.
Dawid Micorek - Elita - miejsce 5.Gratulujemy!

Galeria zdjêæ