Gogol MTB Binduga
Dodane przez Rudy dnia 12 lipiec 2016 19:57:40
W dniu 03.07.2016 odby³ siê fina³ MTB PFKA CUP, czyli ogólnopolskiego cyklu wy¶cigów w formule XCO. Zawody odby³y siê na najbardziej wymagaj±cej technicznie, lekko zmodyfikowanej trasie w Pniewach...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Szósty tegoroczny start w cyklu Bike Cross Maraton swoje miejsce mia³ w miejscowo¶ci M¶ciszewo przy tamtejszej przystani nad Wart±. Na tê edycjê stawi³o siê piêciu zawodników klubu Satpol GKKG. Kolarzom przysz³o rywalizowaæ na zmienionej wzglêdem ubieg³ego roku trasie - organizator do pokonania przygotowa³ 3 rundy po 20 km. Na trasie nie brakowa³o wymagaj±cych sprawnego pos³ugiwania siê kierownic± elementów - takich jak liczne bandy i ciasne zakrêty oraz tradycyjny ju¿ dla tej edycji przejazd przez g³êboki potok. Nie oby³o siê równie¿ bez kilku mêcz±cych podjazdów.Kolarze Satpol GKKG ukoñczyli wy¶cig z nastêpuj±cymi rezultatami:

Dystans MINI:
S³awomir Wo¼nicki: 223 open, 15 M5

Dystans MEGA:
Dawid Micorek: 28 open, 10 M2
£ukasz Wegnerski: 30 open, 7 M3
Rafa³ Ober: 63 open, 23 M3
Marek Makowski: 79 open, 21 M4