Gogol MTB Czerwonak
Dodane przez Rudy dnia 24 sierpie 2016 20:48:48
Czerwonak - Dziewicza Góra - Killer, a mo¿e lepiej b³oto, b³oto i jeszcze wiêcej b³ota. Tak siê bêdzie kojarzyæ ósma edycja Gogola, czyli Bike Cross Maraton Gogol MTB 2016. Ci±glê padaj±cy deszcz od dnia poprzedzajacego wy¶cig, który odby³ siê 21 sierpnia, przeistoczy³ drogi Puszczy Zielonka w b³otn± brejê, która towarzyszy³a kolarzom na 99% trasy...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Czerwonak - Dziewicza Góra - Killer, a mo¿e lepiej b³oto, b³oto i jeszcze wiêcej b³ota. Tak siê bêdzie kojarzyæ ósma edycja Gogola, czyli Bike Cross Maraton Gogol MTB 2016. Ci±glê padaj±cy deszcz od dnia poprzedzajacego wy¶cig, który odby³ siê 21 sierpnia, przeistoczy³ drogi Puszczy Zielonka w b³otn± brejê, która towarzyszy³a kolarzom na 99% trasy. Pozosta³y 1% to fragment 300m asfaltu i trochê bruku. Tym samym teoretycznie szybka trasa zamieni³a siê w bardzo wymagaj±c± zarówno pod wzglêdem kondycyjnym jak i technicznym. W "przeprawie b³otnej" z ci±gle padaj±cym deszczem w tle wystartowa³o czterech naszych zawodników.Na dystansie MINI 32km, wystartowali i uplasowali siê:
Rados³aw Jaskulski: 49 Open, 8 M-4
S³awomir Wo¼nicki: 200 Open, 13 M-5

Na dystansie MEGA 64km, wystartowali i uplasowali siê:
Daniel Curul: 31 Open, 8 M-3
Dawid Miciorek: 43 Open, 12 M-2

Gratulujemy!

Fotografie: Fotografia Hanna Marczak, HAMNY Sports&Events Photography

Galeria zdjêæ
Film