Gogol MTB £opuchowo
Dodane przez Rudy dnia 27 wrzesie 2016 14:25:41
Fina³ cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB 2016 - £opuchowo
To ju¿ dziesi±ta, fina³owa edycja Gogolowego cyklu. Jak zwykle w £opuchowie, jak zwykle przy piêknej pogodzie i jak zwykle na szybkiej trasie...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


Fina³ cyklu Bike Cross Maraton Gogol MTB 2016 - £opuchowo
To ju¿ dziesi±ta, fina³owa edycja Gogolowego cyklu. Jak zwykle w £opuchowie, jak zwykle przy piêknej pogodzie i jak zwykle na szybkiej trasie. Szybkiej, ale za to z piaskowymi pu³apkami, które skutecznie potrafi³y zmniejszyæ prêdko¶ci na trasie.

Do fina³owego startu stanêli:
na dystansie MINI - 30 km:
- S³awomir Wo¼nicki z wynikiem: 198 Open; 17 M-5;

na dystansie MEGA - 60 km:
- Daniel Curul z wynikiem: 29 Open; 11 M-3;
- Rados³aw Jaskulski: 36 Open; 8 M-4;
- Marek Makowski: 70 Open; 21 M-4;

Gratulujemy!

Galeria zdjêæ
Film

fotografie: Hanna Marczak, S³awomir Wo¼nicki

A ju¿ 16 pa¼dziernika zapraszamy na organizowany przez nas ju¿ po raz 19 Dêbówiec.
Szczegó³y w menu po prawej stronie oraz w wydarzeniu na facebooku: KLIK