MTB Wiórek 2016
Dodane przez Rudy dnia 04 padziernik 2016 13:49:20
V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Prze³ajowym - odby³y siê 01/10/2016. ¦wietnie zorganizowana impreza sportowa z podzia³em na kilka kategorii i dystansów: od najm³odszych do mastersów...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa


MTB Wiórek 2016 czyli...
V Otwarte Mistrzostwa Gminy Mosina w Kolarstwie Górskim i Prze³ajowym - odby³y siê 01/10/2016.
¦wietnie zorganizowana impreza sportowa z podzia³em na kilka kategorii i dystansów: od najm³odszych do mastersów. Organizatorzy wycisnêli 100% mo¿liwo¶ci z wytypowanej trasy, która przebiega³a poprzez dukty le¶ne, odcinki polne i wszechobecny g³êboki piach. Nie zrazi³o to do startu znacznej liczby uczestników.

Na dystansie "MA£YM" 7km (roczniki 2000 - 2005) wystartowa³ Maksym Curul, który po walce z piaszczyst± tras± uplasowa³ siê na: 29 pozycji Open i 13 w kategorii.Na dystansie "DU¯YM" - 42km (2 pêtle po 21km) pojawi³ siê nasz zawodnik Daniel Curul, który pomimo spó¼nienia siê na start (!!) uplasowa³ siê ostatecznie na bardzo dobrej pozycji: 10 Open oraz 6 w kategorii !Gratulujemy!

Galeria zdjêæ
Film