Dêbówiec 2016 - relacja
Dodane przez Rudy dnia 19 padziernik 2016 21:36:59
Sezon 2016 dobiega koñca. Wielu zawodników koñczy sezon wyznaczaj±c sobie ostatni start w aurze jesiennej. Tradycyjnie dla wielu Wielkopolan od kilkunastu sezonów to start "na Dêbówcu" - jednym z najstarszych amatorskich wy¶cigów MTB w Wielkopolsce, organizowanych przez Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego na terenie Lasów Królewskich...[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Sezon 2016 dobiega koñca. Wielu zawodników koñczy sezon wyznaczaj±c sobie ostatni start w aurze jesiennej. Tradycyjnie dla wielu Wielkopolan od kilkunastu sezonów to start "na Dêbówcu" - jednym z najstarszych amatorskich wy¶cigów MTB w Wielkopolsce, organizowanych przez Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego na terenie Lasów Królewskich.
Na wy¶cigu pojawia siê znaczna liczba amatorów jak i zawodników, którzy s± widoczni w ca³ym sezonie na licznych imprezach sportowych.
Nie inaczej by³o w tym roku.

Na dziewiêtnastej ju¿ edycji, która odby³a siê w mocno zakrapianej aurze (spore opady deszczu przez kilkana¶cie dni przed wy¶cigiem) oraz lekka m¿awka w dzieñ wy¶cigu, czyli 16/10/2016 - nie zniechêci³a 63 uczestników, którzy pojawili siê tego dnia na starcie. Tradycyjnie wy¶cig podzielony by³ na trzy kategorie:
"Kobiety" - tu dopisa³a spora liczba Pañ - siedem, które w tej edycji oprócz darmowego SPA poprawi³y równie¿ czas zwyciê¿czyni z roku 2015 o 3 minuty!
Wyniki:
1. Karolina Kryszewska
2. Kinga Lorenz-Dziubich
3. Ma³gorzata Nita

"Amator" - wiêksza czê¶æ uczestników - 31 - wystartowa³a w³a¶nie w tej kategorii. Bardzo nas cieszy ze wzglêdu na to, i¿ wy¶cig jest organizowany przede wszystkim z my¶l± o jak najwiêkszej liczbie startuj±cych, którzy chc± spróbowaæ swoich si³ w wy¶cigu z innymi zapaleñcami, a na co dzieñ nie maj± takiej mo¿liwo¶ci.
Wyniki:
1. Grzegorz Lis
2. Dariusz Kowalczyk
3. Mariusz Górski

Warto wspomnieæ i¿ w tej kategorii zmaga³o siê i to z wielkim sukcesem dwóch najm³odszych uczestników tegorocznej edycji: 10 letni Jêdrzej Szubert oraz 11 letni Maksymilian Kamiñski. Gratulujemy!

"Sport" - na najd³u¿szym dystansie spotkali siê wysportowani amatorzy i zawodnicy startuj±cy regularnie na innych wy¶cigach i maratonach.
Wyniki:
1. Szymon Matuszak - MW Invest
2. Mateusz Nowicki - Bike Atelier MTB Team
3. Daniel Curul - Satpol GKKG

Po zakoñczonych zmaganiach w naszym mobilnym biurze zawodów uczestnicy otrzymali ciep³e napoje oraz pyszne domowe wypieki, którym pa³aszowaniu towarzyszy³y gor±ce dyskusje na temat wydarzeñ z trasy i planowaniu kolejnych startów.

Z roku na rok "Dêbówiec" cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem - co nas jako organizatora cieszy. Cieszy nie tylko z czysto sportowego punktu widzenia ale z tego, i¿ mo¿emy promowaæ ruch na ¶wie¿ym powietrzu i zara¿aæ ludzi cykloz± w przyjemnej piknikowej atmosferze.
Bardzo dziêkujemy kibicom za liczne stawienie siê przy trasie!

Dziêkujemy i do zobaczenia !!Galerie:
Krzysztof Stó¿yk: https://goo.gl/photos/XehCue87ZwgQxhRn6
£ukasz Wegnerski: https://goo.gl/photos/3gRN9MoaCdaxkbdR9
Kacper P³ociñski: https://goo.gl/photos/syCzgLFK16mQv8XE8
Film: https://www.youtube.com/watch?v=azhElujz0Xs&list=PLG-Cm0m41z6C4aFnWrSiZdjg5uCPjiHpk

Za zdjêcia dziêkujemy: £ukasz Wegnerski, Krzysztof Stró¿yk, Kacper P³ociñski