Maraton w £ebie
Dodane przez Rudy dnia 17 listopad 2016 21:20:28
¦cigali¶my siê nad morzem! Na zakoñczenie sezonu MTB 2016 w pierwszy weekend listopada 05.11.2016 Daniel Curul wystartowa³ w IV Maratonie MTB w ramach cyklu Duathlon na Wydmach w £ebie....[czytaj wiêcej]
Rozszerzona zawarto newsa
Scigamy siê nad morzem!Na zakoñczenie sezonu MTB 2016 w pierwszy weekend listopada 05.11.2016 Daniel Curul wystartowa³ w IV Maratonie MTB w ramach cyklu Duathlon na Wydmach w £ebie. Trasa wzglêdem edycji marcowej (w której Daniel te¿ bra³ udzia³) wróci³a do profilu z lat poprzednich i przebiega³a min po "wydmowych" odcinkach oraz fragmentów z widokiem na morze. To taki "smaczek", który by³ bardzo mile wspominany przez zawodników. Nie zabrak³o te¿ przeprawy b³otnej (dwukrotnie) poprzez rozlewiska na terenach jeziora Serbskiego, które o tej porze roku by³y a¿ nadto hojne dla zawodników.Mimo ciê¿kich warunków Daniel mo¿e zaliczyæ swój start do udanych, klasyfikuj±c siê na: 17/137 pozycji Open i 5/45 w kat M3.
Gratulujemy!Galeria zdjêæ