LSD
Dodane przez thomson dnia 03 stycze 2006 19:05:20
Lajt Stajl Dh - taki tytu³ nosi nowy film gnie¼nieñskiej ekipy FR, którego premiera odby³a siê 30 grudnia 2005r. Tym razem jest to dosyæ powa¿na produkcja, której wyre¿yserowaniem jak i zmontowaniem zaj±³ siê niejaki Ma³y ;) Ponad 20 minutowy film powsta³ z materia³u krêconego przez kilka lat. Niektóre ujêcia na pewno wydadz± siê wam znajome gdy¿ by³y ju¿ wykorzystane w naszych wcze¶niejszych produkcjach takich jak Jump czy Downhill 2005. Film LSD na razie dostêpny jest tylko na p³ytach DVD, których kilka pu¶cili¶my w obieg :) Gdy tylko pojawi siê wersja divx na pewno bêdzie mo¿na j± ¶ci±gn±æ z naszej stronki. Wszystkich tych, którzy mieli okazjê ju¿ filmik obejrzeæ zachêcamy do wyra¿enia swojej opinii na jego temat :)

ps. W 2005r. zarejestrowali¶my 18509 odwiedzin na naszej stronie ! Oby tak dalej :)