fr
Dodane przez thomson dnia 14 listopad 2004 15:18:58
Grupa Fr odnotowa³a dzisiaj ca³kiem udany dzieñ jazdy. Pomimo zimna, na torze stawi³a siê silna ekipa. Pojawi³ siê nawet Czaja, który po zmianie stanu cywilnego mieszka w Poznaniu. Zimno i b³oto nie sprzyja³o rozwijaniu kosmicznych prêdko¶ci, ale i to nas nie powstrzyma³o. By³a ostra jazda...

Rozszerzona zawarto newsa
Oblatali¶my ca³y tor, ale najlepsza zabawa by³a na "wielb³±dzie" i na ostatniej hopie. Wszyscy liczyli na Mania, ¿e poka¿e klase i pobije rekord d³ugo¶ci lotu, jednak Maniu spó¼ni³ siê o prawie godzinê i nie by³ w najlepszej formie po sobotnim balowaniu :) Nastêpnie powoli ruszyli¶my w stronê "wulkanu" gdzie zastali¶my czê¶ciowo zniszczone przez wandali hopy. Chwila odpoczynku, kilka skoków i obrali¶my kierunek "ma³yszówka". Niestety ogromne ilo¶ci mokrych li¶ci na l±dowaniu uniemo¿liwi³y bezpieczne latanie. Po krótkiej akcji na pla¿y nasze rowery wygladaly gorzej ni¿ po "Danielkach" wiêc ruszyli¶my na myjniê. Dziêki znajomo¶ciom Mania dostali¶my w±¿ i wode za free. Z zadowoleniem na twarzach i na czystych maszynach rozstali¶my siê po blisko trzech godzinach skakania.
Po dzisiejszej je¼dzie przyby³o materia³u na nowy krótki filmik. Za oko³o dwa tygodnie w dziale download powinna znale¼æ siê jaka¶ krótka produkcja w jesiennym klimacie.