"PUSZCZA ZIELONKA 24 CZERWCA WIELKI MARATON ROWEROWY"
Dodane przez thomson dnia 29 stycze 2006 16:07:56
"Dla amatorów rekreacji mamy dobr± wiadomo¶æ. 24 CZERWCA 2006 na terenie PUSZCZY ZIELONKA odbêdzie siê WIELKI MARATON ROWEROWY. Mog± w nim wystartowaæ wszyscy chêtni bez wzglêdu na wiek, kondycjê i fizyczne przygotowanie. Start nast±pi o godzinie 11 na PLACU POWSTANCÓW WIELKOPOLSKICH w MUROWANEJ GO¦LINIE sk±d cykli¶ci przejad± ulicami Poznañsk±, Mostow± i Krótk± nastêpnie przez most kolejowy w stronê Rakowni. Dalej trasê wyznacz± polna i le¶ne ¶cie¿ki w stronê Dziewiczej Góry. Dla mniej zaawansowanych cyklistów wyznaczono dystans oko³o 30km, Bêd± te¿ d³u¿sze - 50km i dla odwa¿nych oko³o 100km. (...)"

Fragment artyku³u z "G³osu Wielkopolskiego" z dnia 27.01.2006r. autorstwa (pk)