serdeczne dzi?ki
Dodane przez thomson dnia 27 listopad 2004 17:27:34
Cz³onkowie GKKG pragn± bardzo serdecznie podziêkowaæ firmie HiFI exclusive przedstawicielowi Plus GSM (Gniezno, ul. Moniuszki 2; os. W. £okietka 25h; ul. £ubieñskiego 11) za sponsorowanie Naszej strony klubowej oraz za pomoc w organizacji wszelakich zawodów MTB, które odby³y siê Gnie¼nie w roku 2004. Przede wszystkim serdecznie dziêkujemy za klubowe koszulki, dziêki którym stali¶my siê rozpoznawalni, i to nie tylko w Gnie¼nie. Mamy nadziejê, ¿e Nasza wspó³praca z firm± HiFI exclusive równie¿ w przysz³o¶ci bêdzie uk³adaæ siê tak dobrze jak do tej pory i bêdzie przynosiæ korzy¶ci dla obu stron.

Serdeczne Dziêki !!!!!!!!!!!!