My?lenice w d?ugi weekend
Dodane przez thomson dnia 07 maj 2006 20:37:26
Tegoroczny d³ugi, majowy weekend zaliczamy do bardzo udanych. Odwiedzili¶my My¶lenice s³yn±ce z tras, na których rozgrywane by³y zawody Pucharu Polski DH. Pogoda mog³a byæ dla nas bardziej ³askawa, ale narzekaæ nie mo¿emy. Generalnie ca³e trzy dni spêdzili¶my na zjazdach (wieczory to odrêbna historia :). Oczywi¶cie zrobili¶my kilka fotek i nakrêcili¶my sporo materia³u video. Mo¿liwe, ¿e nied³ugo pojawi siê krótki filmik z tego wyjazdu.
Jeszcze podczas pobytu w My¶lenicach powsta³ kolejny plan wyjazdu - tym razem prawdopodobnie na celowniku bêdzie Szczyrk.