D?b?wiec 2006 za Nami
Dodane przez thomson dnia 26 czerwiec 2006 21:12:04
Kolejny wy¶cig na Dêbówcu przeszed³ ju¿ do historii. Jak co roku uczestnicy wyruszyli z baru "Ró¿a" w piknikowej atmosferze, ale na starcie mo¿na by³o ju¿ zauwa¿yæ walkê o lepsz± pozycjê. Z upa³em i piaszczyst± tras± najlepiej poradzi³ sobie Rafa³ Macherzyñski, który zwyciê¿y³ w kategorii Open. Gratulacje dla wszystkich startuj±cych !


..::ZDJÊCIA::.. ..::WYNIKI::..

Rozszerzona zawarto newsa
Kolejny wy¶cig na Dêbówcu przeszed³ ju¿ do historii. Jak co roku uczestnicy wyruszyli z baru "Ró¿a" w piknikowej atmosferze, ale na starcie mo¿na by³o ju¿ zauwa¿yæ walkê o lepsz± pozycjê. Z upa³em i piaszczyst± tras± najlepiej poradzi³ sobie Rafa³ Macherzyñski, który zwyciê¿y³ w kategorii Open. Gratulacje dla wszystkich startuj±cych !


WYNIKI:

kategoria: KOBIETY
1. Dorota Czarnecka (15km) 44,17

kategoria: DZIECI (7km)
1. Maks Lisiecki 29,26
2. £ukasz Stachowski 31,41
3. Justyna Wo¼niak (juniorka) 35,44

kategoria: JUNIOR
1. Maciej Matczak 41,23
2. Szymon Holzer 41,28
3. Dawid Kasper 43,48
4. Micha³ Wrzesiñski 46,31
5. Artur Podolski 50,10
6. Patryk ¦wistuñ - DNF

kategoria: OPEN
1. Rafa³ Macherzyñski 35,17
2. Rados³aw Jaskulski 35,28
3. Maciej Majdecki 36,26
4. Jaros³aw ¯abierek 37,39
5. Sebastian Je¿ewski 38,15
6. S³awomir Pieczyñski 39,02
7. Tomasz Kupczyk 39,03
8. Patryk P³otalski 39,04
9. Piotr Ciesielczyk 40,07
10. £ukasz Lubczyñski 40,45
11. Piotr Bosacki 41,06
12. Tomasz Szulc 41,22
13. Tomasz Góralczyk 41,58
14. Artur Lisiecki 42,28
15. Radek Ratajczak 43,42
16. Tomasz Czarnecki 43,51
17. Marcin Przyby³ 44,14
18. Wojciech Wi¶niewski 44,44
19. B³a¿ej Krzesiñski 44,45
20. Grzegorz Kukawa 47,29
21. Marcin Koz³owski 52,32
22. Tomasz Romañski 1,00,31 (z³apa³ laczka ale doszed³ do mety i ukoñczy³ wy¶cig)

kategoria: MASTERS
1. Tadeusz Szubert 45,11
2. Kazimierz Macherzyñski 48,30
3. Mariusz Furmaniak 50,18
4. Marek £awecki 52,33
5. Pawe³ Stachowiak 53,48
6. Jaros³aw Uliszak 55,12
7. W³odzimierz Kwiatkowski 1,13,00